Điều kiện giao dịch chung

JACCS International Vietnam Finance Commpany Limited

Công ty tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS

Tầng 15, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 5404 3870, Fax: (84-28) 5404 3882

Website: www.jaccs.com.vn

CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG SẢN PHẨM CHO VAY CỦA JIVF

Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho các sản phẩm cho vay tại JIVF, bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng, là một bộ phận của Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Khách hàng (Bên vay) và JIVF (Bên cho vay). Bằng việc ký Hợp đồng tín dụng, Bên vay đồng ý tuân theo các quy định tại Các điều kiện giao dịch chung dưới đây.

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Trong trường hợp Hợp đồng tín dụng được giao kết thông qua các phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật, Bên vay đồng ý và không có bất kỳ khiếu nại nào đối với các nội dung sau đây:

1. JIVF được quyền thực hiện định danh Bên vay thông qua (các) phương thức theo quy định nội bộ của JIVF ban hành trong từng thời kỳ;

2. JIVF được quyền cung cấp thông tin của Bên vay cho đối tác thứ ba cung cấp các dịch vụ và hoạt động liên quan đến giao dịch điện tử;

3. JIVF được quyền sử dụng thông tin do Bên vay cung cấp để hỗ trợ thực hiện đăng ký chữ ký số cho Bên vay với đối tác/bên cung cấp dịch vụ của JIVF. Bên vay đồng ý ký Hợp đồng tín dụng bằng chữ ký số, chịu trách nhiệm về việc ký bằng chữ ký số và chịu mọi chi phí liên quan đến chữ ký số được cung cấp bởi các đối tác/bên cung cấp dịch vụ cho Bên vay;

4. Bên vay sẽ nhận 01 (một) bản Hợp đồng tín dụng đã có chữ ký số của Bên vay và JIVF thông qua địa chỉ email mà Bên vay cung cấp trong Hợp đồng tín dụng hoặc theo chính sách của JIVF trong từng thời kỳ;

5. Bên vay có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin liên quan đến chữ ký số được cung cấp cho Bên vay (các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn mã OTP, chứng thư số,…). Bên vay cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm nếu xảy ra thiệt hại do chữ ký số và/hoặc các thông tin liên quan đến chữ ký số của Bên vay bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng bởi bên thứ ba do lỗi của Bên vay;

6. Khi phát hiện email/thiết bị điện tử để nhận thông tin khi giao dịch thông qua các phương tiện điện tử có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình, Bên vay phải kịp thời sử dụng các biện pháp thích hợp để thông báo ngay lập tức cho JIVF. Cho đến khi JIVF xác nhận đã nhận được thông báo nói trên, Bên vay vẫn phải chịu trách nhiệm các giao dịch do người không được phép nhân danh Bên vay thực hiện.

7. Bên vay có trách nhiệm duy trì số điện thoại, email trong tình trạng nhận được thông tin và thông báo cho JIVF nếu có bất kỳ thay đổi nào. Theo đó, JIVF sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp số điện thoại di động và/hoặc email của Bên vay không thể nhận được thông tin vì bất kỳ lý do gì. Mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ số điện thoại/email mà Bên vay cung cấp/cập nhật cho JIVF mặc nhiên được hiểu là gửi đến cho Bên vay hoặc gửi từ Bên vay.

8. Bên vay đồng ý để JIVF sử dụng thông tin của Bên vay để cung cấp cho các bên thứ ba có liên quan, bao gồm bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ mà Bên vay sử dụng, nhà cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống, trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC), các công ty Thông tin Tín dụng được quy định tại Hợp đồng tín dụng, các dịch vụ xác minh, định danh, nhận diện khách hàng, dịch vụ chấm điểm tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát, tin nhắn, bên cung cấp dịch vụ tư vấn, công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho Bên vay.

1. Việc thanh toán khoản vay

 • 1.1

  Kỳ hạn trả nợ gốc và lãi

  Ngày đến hạn thanh toán của mỗi kỳ hạn trả nợ là ngày Bên vay đã chọn tại Hợp đồng tín dụng, mà đến ngày này, Bên vay phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán Khoản phải thanh toán trong kỳ cho JIVF. Trong trường hợp ngày này là ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Bất kể ngày đến hạn thanh toán là ngày trước hoặc sau ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ thì việc phân loại nợ sẽ được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

 • 1.2

  Lãi suất vay

 • (1)

  Lãi suất vay là khoản tiền Bên vay phải trả cho JIVF về việc sử dụng khoản tiền đã nhận. Tiền lãi được tính trên cơ sở 365 ngày và tính trên số dư nợ gốc giảm dần trong khoảng thời gian từ ngày ký kết đến ngày kết thúc Hợp đồng.

 • (2)

  Lãi suất vay sẽ cố định cho suốt thời hạn vay; hoặc.

 • (3)

  Trường hợp lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi, tùy theo thỏa thuận, lãi suất cơ bản và biên độ sẽ được điều chỉnh theo thời hạn được quy định cụ thể trong Hợp đồng tín dụng. Định kỳ đến ngày điều chỉnh lãi suất vay theo Hợp đồng tín dụng, JIVF sẽ thông báo đến cho Bên vay lãi suất vay điều chỉnh thông qua các phương thức trao đổi thông tin được quy định tại Điều 5.3 của Điều kiện giao dịch chung. Để tránh hiểu nhầm, bất kể có việc thông báo về việc điều chỉnh hay không, lãi suất áp dụng sẽ được điều chỉnh theo đúng lịch trình đã thỏa thuận, và Bên Vay sẽ thanh toán theo số tiền được JIVF thông báo.

 • (3)

  Lãi suất thả nổi được xác định theo công thức sau:

Lãi suất thả nổi = Lãi suất cơ bản + Biên độ

Trong đó:

Lãi suất cơ bản và Biên độ sẽ được điều chỉnh dựa trên thỏa thuận về thời gian điều chỉnh và theo công bố lãi suất mới nhất của JIVF.

 • (4)
   Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/ hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau:
 • a. Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả;

 • b. Trường hợp khoản nợ vay có lãi bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

 • c. Trường hợp khoản nợ vay không có lãi bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng được thỏa thuận với khách hàng dựa trên chính sách tín dụng của JIVF trong từng thời kỳ, được JIVF cập nhật vào Bảng niêm yết lãi suất và được niêm yết công khai theo quy định pháp luật.

 • (5)

  Trường hợp Hợp đồng được xử lý nợ bằng trích lập dự phòng thì lãi suất sẽ do JIVF quyết định theo từng thời kỳ.

 • 1.3

  Số tiền thanh toán

 • (1)

  Số tiền thanh toán mỗi kỳ của Bên vay gồm nợ gốc, tiền lãi trong hạn, tiền lãi quá hạn và các loại phí (nếu có phát sinh) được quy định tại khoản 2 điều này. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, thứ tự phân bổ số tiền thanh toán như sau: nợ gốc, tiền lãi trong hạn, tiền lãi quá hạn và phí liên quan.

 • (2)

  Các loại phí hiện đang áp dụng tại JIVF: Theo Biểu phí đính kèm được niêm yết tại các Điểm Giới thiệu Dịch vụ, đăng trên website của JIVF và được Nhân viên tư vấn của JIVF thông báo cho Khách hàng khi làm thủ tục vay.

 • 1.4

  Kênh thanh toán

 • (1)

  Bên vay thanh toán bằng các hình thức được ghi tại Hướng dẫn thanh toán đính kèm Hợp đồng vay.

 • (2)

  Kênh thanh toán được cập nhật thường xuyên trên trang chủ của JIVF, trên fanpage và trên các phương tiện khác tùy theo quyết định của JIVF tại từng thời kỳ.

 • 1.5

  Thông báo thanh toán

 • (1)

  JIVF thực hiện việc gửi các thông báo về việc thanh toán cũng như các thông báo có liên quan đến Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Bên vay và JIVF bằng các hình thức như thư từ, tin nhắn SMS, thư điện tử, điện thoại v.v… đến Bên vay theo thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ liên lạc, hộp thư điện tử v.v… đã được Bên vay cung cấp tại Giấy Đề nghị vay của Bên vay. Để đảm bảo quyền lợi cũng như sự thuận tiện cho Bên vay khi thanh toán, khi thông báo số tiền thanh toán, JIVF sẽ làm tròn số đến hàng nghìn. Ví dụ, số tiền thanh toán mỗi tháng là 1.000.234 đồng, JIVF sẽ thông báo số tiền là 1.001.000 đồng. Số tiền thanh toán dư sẽ được trả lại cho Bên vay sau khi kết thúc Hợp đồng bằng cách thức phù hợp. Trường hợp không liên lạc được hoặc trong khoảng thời gian 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày JIVF thông báo trả lại tiền dư mà Bên vay không liên hệ nhận lại, số tiền này sẽ thuộc về JIVF. JIVF sẽ không chịu trách nhiệm nếu số tiền thanh toán cho JIVF thông qua ngân hàng trung gian mà người nộp tiền không phải là người đứng tên trên Hợp đồng vay hoặc không có các thông tin cần thiết như Họ và tên của Bên vay, số Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, số Hợp đồng, …

 • (2)

  Trong trường hợp có thay đổi thông tin, Bên vay có nghĩa vụ thông báo cho JIVF thông tin liên lạc mới để đảm bảo việc các thông báo này đến được Bên vay.

 • (3)

  Mọi sự chậm trễ do bên thứ ba trong quá trình khách hàng tự thực hiện giao dịch thanh toán theo cách thức không phù hợp hoặc không đúng theo hướng dẫn hay quy định của JIVF khách hàng phải tự chịu trách nhiệm. Hậu quả của việc thực hiện thanh toán theo phương thức không phù hợp sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của JIVF đã được quy định tại Hợp đồng và Các điều kiện giao dịch chung này.

2. Tất toán trước hạn

 • 2.1

  Thông báo yêu cầu tất toán trước hạn

  Trường hợp Bên vay có nhu cầu tất toán khoản vay trước thời hạn thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng, Bên vay có thể gửi thông báo đề nghị tất toán trước hạn đến địa chỉ trụ sở chính JIVF hoặc liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng (Điện thoại: 028 – 7108 – 6999) để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục tất toán.

 • 2.2

  Phương án tất toán trước hạn

  Bên vay có thể lựa chọn một trong hai phương án tất toán sau đây và thông báo cho Phòng Dịch vụ Khách hàng để xác nhận cụ thể về số tiền phải thanh toán khi tất toán trước hạn.

 • (1)

  Phương án 1: Bên vay thanh toán tổng số dư nợ gốc tại thời điểm tất toán và lãi trong hạn tính trên toàn bộ thời hạn vay còn lại theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng và lãi quá hạn và các loại phí tính đến thời điểm tất toán (nếu có).

 • (2)

  Phương án 2: Bên vay thanh toán tổng dư nợ gốc, lãi trong hạn và lãi quá hạn và các loại phí (nếu có) tính đến ngày tất toán. Trường hợp này, Bên vay phải trả phí tất toán trước hạn quy định chi tiết tại Biểu phí đính kèm.

3. Hàng hóa/ dịch vụ

Trường hợp mục đích vay quy định tại Điều 1 Hợp đồng tín dụng là mua Hàng hóa/ dịch vụ, Bên vay cần chú ý các điều kiện và điều khoản sau đây sẽ được áp dụng:

 • 3.1

  Thanh toán tiền Hàng hóa/ dịch vụ

  Bên vay chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ khoản trả trước cho Bên bán khi mua Hàng hóa/ dịch vụ. Bằng việc chọn phương thức giải ngân thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng, Bên vay đồng ý JIVF sẽ thay mặt Bên vay thanh toán phần còn lại của giá bán Hàng hóa/ dịch vụ cho Bên bán theo tài khoản do Bên bán chỉ định.

 • 3.2

  Trách nhiệm mua bảo hiểm cho Hàng hóa là ô tô/ xe tải/ xe phân khối lớn

  Bên vay có nghĩa vụ mua và/ hoặc tái tục bảo hiểm cho Hàng hóa là ô tô/ xe tải/ xe phân khối lớn trong suốt thời gian thế chấp Hàng hóa tại JIVF. Việc không mua hoặc không tái tục bảo hiểm bị coi là vi phạm Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản và có thể dẫn đến việc JIVF thu hồi Hàng hóa.

 • 3.3

  Trách nhiệm trong giao dịch mua bán Hàng hóa/ dịch vụ

  Mọi vấn đề liên quan đến giao dịch mua bán Hàng hóa/ dịch vụ bao gồm cả vấn đề giao và nhận Hàng hóa/ dịch vụ sẽ được giải quyết độc lập giữa Bên vay và Bên bán. JIVF không có bất kỳ nghĩa vụ liên đới nào tới việc giao dịch mua bán Hàng hóa/ dịch vụ, trừ nghĩa vụ giải ngân số tiền vay để thanh toán tiền hàng nêu trên.

 • 3.4

  Giấy tờ liên quan đến Hàng hóa/ dịch vụ

  Trong trường hợp Hàng hóa là phương tiện giao thông bao gồm ô tô, xe tải, xe phân khối lớn, xe máy, … – những Hàng hóa được thế chấp tại JIVF, sau khi JIVF nhận được bản chính Giấy chứng nhận đăng ký, Bên vay sẽ được cung cấp một bản sao công chứng của Giấy chứng nhận đăng ký xe đó và bản gốc Giấy biên nhận thế chấp theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán và/hoặc nghĩa vụ mua bảo hiểm, tái tục bảo hiểm cho Hàng hóa, JIVF có quyền không cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe và bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho đến khi Bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

 • 3.5

  Sử dụng Hàng hóa/ dịch vụ

  Trước khi Bên vay hoàn tất mọi nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng, Bên vay đồng ý (i) sử dụng Hàng hóa/ dịch vụ cho mục đích tiêu dùng hợp pháp; (ii) không định đoạt Hàng hóa, thực hiện biện pháp bảo đảm bằng Hàng hóa nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của JIVF; và (iii) mọi thay đổi liên quan đến Hàng hoá/ dịch vụ, sẽ không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ của Bên vay theo Hợp đồng.

 • 3.6

  Đôn đốc, thu hồi và xử lý Hàng hóa/ dịch vụ

 • (1)

  Nhằm đảm bảo Bên vay thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, JIVF sẽ áp dụng các biện pháp đôn đốc, nhắc nợ đối với Bên vay phù hợp với đặc thù của khách hàng và quy định của pháp luật trong khoảng thời gian được pháp luật cho phép theo các hình thức nhắc nợ sau:

  – Gửi tin nhắn nhắc nợ;

  – Gọi điện thoại nhắc nợ;

  – Gửi thông báo nhắc nợ;

  – Nhắc nợ hiện trường;

 • (2)

  Trường hợp Bên vay không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng tín dụng, JIVF có quyền đại diện Bên vay thu hồi và xử lý Hàng hóa/ dịch vụ theo các phương thức sau:

  a. JIVF yêu cầu thu hồi và xử lý Hàng hóa/ dịch vụ:

  JIVF thông báo cho Bên vay về việc thu hồi và xử lý Hàng hóa/ dịch vụ. Khi nhận được thông báo về việc thu hồi và xử lý Hàng hóa/ dịch vụ, Bên vay phải (i) bằng chi phí của mình giao Hàng hóa/ dịch vụ, cùng tất cả các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu Hàng hóa/ dịch vụ (nếu có) đến địa chỉ cụ thể và/hoặc cho người/tổ chức được JIVF chỉ định trong thông báo thu hồi và xử lý Hàng hóa/ dịch vụ trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày được thông báo thu hồi và xử lý Hàng hóa/ dịch vụ; hoặc (ii) bằng chi phí của mình và trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được thông báo thu hồi và xử lý Hàng hóa/ dịch vụ, thực hiện chuyển quyền sở hữu Hàng hóa/ dịch vụ cùng bất kỳ Giấy chứng nhận đăng ký có liên quan đến Hàng hóa/ dịch vụ cho bên thứ ba do JIVF chỉ định. JIVF bảo lưu quyền định giá Hàng hóa/ dịch vụ để xử lý nếu Bên vay không cung cấp được giá bán tài sản, nơi mua và thông tin liên lạc với bên mua. Bên vay đồng ý rằng giá trị định giá Hàng hóa/ dịch vụ không bao gồm giá trị của các gói dịch vụ kèm theo sản phẩm như mua/ thuê pin, phụ tùng, phụ kiện của Hàng hóa/ dịch vụ này. Trường hợp không liên lạc được với Bên vay để xử lý tài sản, JIVF có quyền tự xử lý theo Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì.

  Trường hợp Bên vay trốn tránh nghĩa vụ giao tài sản, qua đời, mất năng lực hành vi dân sự, đang bị giam, tạm giam…hoặc trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào mà Bên vay không thể trực tiếp bàn giao tài sản, JIVF và Bên vay chấp nhận rằng những người đang cầm, giữ tài sản, cha, mẹ, vợ, con, người có liên quan được quyền bàn giao tài sản cho JIVF để xử lý thu hồi nợ theo quy định.

  b. Bên vay/người bảo lãnh/người thân đề nghị JIVF thu hồi và xử lý Hàng hóa/ dịch vụ:

  Trường hợp Bên vay/người bảo lãnh/người thân của Bên vay đề nghị hoàn trả tài sản, JIVF tiến hành thu hồi tài sản thông qua việc ký vào biên bản Thỏa thuận đồng ý cho thu hồi kiêm yêu cầu bán tài sản.

 • (3)

  JIVF có quyền dùng Số tiền thu được từ việc bán Hàng hóa/ dịch vụ để khấu trừ các khoản nợ còn tồn đọng của Bên vay vào ngày bán Hàng hóa/ dịch vụ và hoàn trả phần còn lại (nếu có) cho Bên vay trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày sau khi nhận được các khoản thu từ việc bán Hàng hóa/ dịch vụ. Nếu các khoản thu từ việc bán Hàng hóa/ dịch vụ không đủ để chi trả hết các khoản nợ còn tồn đọng, Bên vay có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ còn lại cho JIVF trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bán Hàng hóa/ dịch vụ.

 • (4)

  Bên vay xác nhận rằng tài sản được hình thành từ khoản vay của JIVF và đồng ý thực hiện các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến tài sản hình thành từ khoản vay theo luật định, và JIVF có quyền ưu tiên thu hồi khoản vay từ tài sản này.

4.Bảo hiểm

Bên vay đồng ý tham gia mua bảo hiểm cho toàn bộ thời hạn vay và trên số tiền vay mà Bên vay được phê duyệt tại JIVF (tùy theo chính sách của JIVF trong từng thời kỳ). Trong trường hợp Bên vay tất toán Hợp đồng vay trước thời hạn, Bên vay sẽ trực tiếp liên hệ với Doanh nghiệp bảo hiểm để được hoàn trả phí bảo hiểm cho thời gian tất toán trước hạn. JIVF sẽ hỗ trợ Bên vay xác nhận các thông tin tất toán Hợp đồng vay với Doanh nghiệp bảo hiểm.
Bên vay cam kết rằng Bên vay đủ điều kiện sức khỏe tham gia bảo hiểm theo điều khoản của quy tắc bảo hiểm đã được tư vấn, việc không trung thực trong thông báo về sức khỏe sẽ dẫn tới hợp đồng bảo hiểm vô hiệu.

Bên vay xác nhận rằng việc mua bảo hiểm là quyết định xuất phát từ nhu cầu của chính Bên vay dựa trên thông tin về sản phẩm bảo hiểm được tư vấn theo điều kiện và điều khoản của quy tắc bảo hiểm do Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp.

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Bên vay đồng ý cho Doanh nghiệp bảo hiểm trích ngay số tiền bảo hiểm trong phạm vi quyền lợi được hưởng của Bên vay để thanh toán cho JIVF trong trường hợp Bên vay vẫn còn các khoản nợ gốc, lãi vay, các khoản phí và các chi phí khác (nếu có) chưa thanh toán cho JIVF theo thông báo của JIVF. Số tiền còn lại (nếu có) sau khi đã thanh toán cho JIVF, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chuyển cho Người thụ hưởng tiếp theo theo đúng quy định. Trường hợp số tiền bảo hiểm không đủ để Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với JIVF thì Bên vay có nghĩa vụ tiếp tục thanh toán đầy đủ nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí và các khoản tiền khác cho JIVF.

5.Cung cấp và trao đổi thông tin

 • 5.1

  Đảm bảo tính chính xác của thông tin

  Bên vay cam kết rằng mọi thông tin do Bên vay cung cấp liên quan đến Hợp đồng là trung thực, đầy đủ, chính xác và không gây sai lệch về bất kỳ khía cạnh nào, dù do sơ suất hay vì lý do khác. Bên vay phải thông báo ngay lập tức cho JIVF mọi thay đổi liên quan đến các thông tin đã cung cấp.

 • 5.2

  Bảo mật thông tin

  JIVF có nghĩa vụ bảo mật thông tin của Bên vay, không được phép chuyển giao thông tin của Bên vay cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong trường hợp Bên vay đồng ý tại Giấy đề nghị vay và Hợp đồng cho vay tiêu dùng/ Hợp đồng tín dụng.

 • 5.3

  Trao đổi thông tin

  Mọi thông báo hoặc liên lạc được coi là đã nhận được khi (i) được thực hiện bằng văn bản (gửi đến địa chỉ của các bên nêu tại Hợp đồng hoặc địa chỉ mới nhất đã được bên thay đổi địa chỉ thông báo kèm theo tài liệu thể hiện nội dung kể từ ngày làm việc thứ năm (05) tính từ ngày được giao cho một đơn vị chuyển phát thư hợp pháp tại Việt Nam) (ii) tin nhắn, thư điện tử được gửi thành công đến số điện thoại liên lạc, thư điện tử do khách hàng cung cấp (iii) cuộc gọi được thực hiện và kết thúc thành công vào ngày thực hiện cuộc gọi.

 • 5.4

  Sử dụng thông tin

  Bên vay đồng ý để JIVF sử dụng thông tin của Bên vay để cung cấp cho các bên thứ ba có liên quan, bao gồm bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ mà Bên vay sử dụng, nhà cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống, trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC), các công ty Thông tin Tín dụng được quy định tại Hợp đồng tín dụng, các dịch vụ xác minh, định danh, nhận diện khách hàng, dịch vụ chấm điểm tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát, tin nhắn, bên cung cấp dịch vụ tư vấn, thu hồi nợ, công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho Bên vay.

  Bên vay cũng đồng ý để JIVF sử dụng thông tin mà Bên vay đã cung cấp nhằm mục đích mang lại quyền lợi cao hơn cho Bên vay hoặc giúp Bên vay hưởng những ưu đãi từ các đối tác kinh doanh của JIVF và nhận những thông tin giới thiệu sản phẩm từ JIVF và/ hoặc đối tác kinh doanh của JIVF cho mục đích trên.

  Trong trường hợp Bên vay đồng ý tại Giấy đề nghị vay, JIVF được phép gửi các thông tin quảng cáo, giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình ưu đãi của JIVF đến cho Bên vay.

6.BẤT KHẢ KHÁNG

 • 6.1

  Trường hợp bất khả kháng có nghĩa là sự kiện đó xảy ra ngoài tầm kiểm soát mà không phải do lỗi hoặc sơ suất của các Bên và có thể không thể dự kiến trước hoặc tránh được bao gồm nhưng không giới hạn đối với thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, biểu tình, đình công.

 • 6.2

  Bên không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng do trường hợp bất khả kháng thì được miễn trách nhiệm pháp lý phát sinh theo đó, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

  • (1)

   Bên ảnh hưởng bởi trường hợp bất khả kháng đã sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn hoặc giảm thiểu, khắc phục trường hợp bất khả kháng nhưng trường hợp bất khả kháng hoặc hậu quả xấu vẫn còn tiếp diễn, và;

  • (2)

   Bên ảnh hưởng bởi trường hợp bất khả kháng đã thông báo bằng văn bản, có xác nhận của cơ quan nhà nước có liên quan (nếu có), nói rõ về sự kiện bất khả kháng và/hoặc hậu quả của sự kiện bất khả kháng và tất cả các biện pháp đã được thực hiện, và;

  • (3)

   Có quyết định từ Ngân hàng Nhà nước về việc được miễn trách nhiệm pháp lý phát sinh trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng.

 • 6.3

  Bên có nghĩa vụ thực hiện sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình khi trường hợp bất khả kháng kết thúc và không ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.

7.Hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn

 • 7.1

  Trong trường hợp bị chấm dứt do vi phạm, Bên vay có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản nợ còn tồn đọng (dù đã đến hạn hay chưa đến hạn) trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày JIVF gửi Thông báo chấm dứt hợp đồng trước hạn.

 • 7.2

  Trường hợp Bên vay có nhiều hơn một Hợp đồng cho vay tiêu dùng/ Hợp đồng tín dụng với JIVF và Bên vay vi phạm bất kỳ hợp đồng nào thì JIVF có quyền đơn phương chấm dứt và thu hồi nợ trước hạn đối với tất cả các hợp đồng còn lại.

 • 7.3

  Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng thì các quyền của JIVF truy đòi Bên vay hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng được chấm dứt. Trong trường hợp việc thu hồi do bên thứ ba thực hiện theo hợp đồng, thỏa thuận với JIVF, JIVF chịu trách nhiệm về hành động của bên thứ ba liên quan đến việc thu hồi khoản nợ.

8.Bồi thường vi phạm hợp đồng

Trong trường hợp Hợp đồng chấm dứt do sự kiện vi phạm Hợp đồng, bên có lỗi có trách nhiệm bồi thường vi phạm hợp đồng cho bên bị vi phạm khoản tiền phạt vi phạm Hợp đồng bằng 6% dư nợ gốc tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

Thông báo về các thay đổi đối với Các Điều kiện giao dịch chung sẽ được thực hiện bằng (i) tin nhắn đến số điện thoại do Bên vay cung cấp, (ii) và/hoặc thư gửi đến địa chỉ liên lạc do bên vay cung cấp, (iii) và công bố công khai tại trụ sở chính, Điểm Giới thiệu dịch vụ và trên trang mạng điện tử của JIVF.

9.Điều khoản cam kết chất lượng dịch vụ khách hàng

JIVF cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho Bên vay theo đúng chất lượng dịch vụ mà JIVF đã công bố.

JACCS International Vietnam Finance Commpany Limited

Công ty tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS

Tầng 15, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 5404 3870, Fax: (84-28) 5404 3882

Website: www.jaccs.com.vn

BIỂU PHÍ (ÁP DỤNG TỪ 10/01/2023)

STT DANH MỤC PHÍ MỨC PHÍ (VND)
1 Phí quản lý khoản vay: phí giao dịch khi thanh toán thông qua các kênh thu hộ. Phí quản lý khoản vay được cộng vào số tiền thanh toán từng kỳ và được thể hiện trên Lịch thanh toán. 12.000 (Mười hai ngàn đồng)
2 Phí cấp bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến Hợp đồng tín dụng Miễn phí
3 Phí gửi tin nhắn SMS Miễn phí
4 Phí tất toán trước hạn:(chỉ áp dụng trong trường hợp Bên vay lựa chọn phương án 2 tại Điều 2.2 đóng phí để tất toán hợp đồng trước hạn):
Sản phẩm cho vay mua trả góp Mức phí (VNĐ)
Trước và ngay kì thanh toán đầu tiên Sau kì thanh toán đầu tiên Số tiền thanh toán tối thiểu
4.1 Xe máy mới;Xe máy đã qua sử dụng;Tiền mặt tiêu dùng cá nhân;Phụ tùng, phụ kiện, dịch vụ sửa chữa ô tô 6% trên dư nợ gốc tại thời điểm tất toán 4% trên dư nợ gốc tại thời điểm tất toán 1.500.000 (Một triệu năm trăm ngàn đồng)
4.2 Điện máy;Nội thất;Vật liệu xây dựng hoàn thiện;Vật tư nông nghiệp;Máy và thiết bị;Phục vụ nhu cầu giáo dụcChăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ 750.000 (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng)
4.3 Xe ô tô mới;Xe ô tô đã qua sử dụng;Xe tải 4% trên dư nợ gốc tại thời điểm tất toán 2% trên dư nợ gốc tại thời điểm tất toán 1.500.000 (Một triệu năm trăm ngàn đồng)
4.4 Xe phân khối lớnXây dựng và sửa chữa nhà ở 3% trên dư nợ gốc tại thời điểm tất toán 4.500.000(Bốn triệu năm trăm ngàn đồng)

Ghi chú: Đối với sản phẩm Cho vay mua vật tư nông nghiệp trả góp, nếu bên vay thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 3 kỳ thanh toán đầu tiên, bên vay sẽ được miễn phí tất toán trước hạn.

                                                                                                                                                                  Ver.01/07/2024