Hợp đồng thẻ tín dụng

JACCS International Vietnam Finance Commpany Limited

Công ty tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS

Tầng 15, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 5404 3870, Fax: (84-28) 5404 3882

Website: www.jaccs.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG VAY THẺ TÍN DỤNG/THẺ TIỀN MẶT

(Số hợp đồng: …………………………………………………………….)

Công ty Tài chính TNHH Một Thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS (“JIVF”) có toàn quyền quyết định cấp thẻ hoặc từ chối cấp thẻ của người đề nghị. Khi JIVF đồng ý cấp thẻ cho người đề nghị, các nội dung của Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt này trở thành cam kết giữa các bên phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Thẻ của JIVF như quy định dưới đây:

DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
 • Loại thẻ

Hạn mức tín dụng yêu cầu: VNĐ

Họ và Tên (theo CMND/ Hộ chiếu): Tên in trên thẻ (theo CMND/Hộ chiếu, là chữ IN HOA và không quá 19 ký tự bao gồm cả khoảng trắng)

Địa chỉ thường trú: Số Hộ khẩu:
Địa chỉ liên lạc:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Giới tính:

Ngày tháng năm sinh: Quốc tịch: Tình trạng hôn nhân:

Thông tin vợ/chồng (nếu có): Họ tên: Số CMND/Hộ chiếu: Điện thoại liên hệ:
Loại nhà đang ở hiện tại:

Trình độ học vấn:

Số điện thoại cố định:
Số điện thoại di động:
Số người cùng chung sống: Thời gian cư trú tại địa chỉ nơi ở hiện nay: Địa chỉ email:
Tên công ty đang làm việc:

Chức vụ:
Địa chỉ công ty đang làm việc: Ngành nghề kinh doanh: Điện thoại công ty:
Ngày bắt đầu làm việc:

 • Ngày:
 • Tháng:
 • Năm:
Thu nhập tháng:VNĐ
Nguồn thu nhập khác:VNĐ/Tháng Nợ vay khác:VNĐ
Địa chỉ nhận Thẻ/PIN:

Đăng ký hạn mức giao dịch trong ngày:

– Giao dịch rút tiền mặt:VND/ngày

– Giao dịch thanh toán:VND/ngày

Ngày đến hạn thanh toán hàng tháng:

Đăng ký giao dịch thanh toán qua mạng (áp dụng đối với thẻ tín dụng):

Nếu có, hạn mức giao dịch: VND/ngày

Đăng ký thẻ phụ – Thông tin thẻ phụ (nếu có)
Họ và Tên (theo CMND/ Hộ chiếu): Tên in trên thẻ (theo CMND/Hộ chiếu, là chữ in hoa và không quá 19 ký tự bao gồm cả khoảng trắng)

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh: Số CMND: Mối quan hệ với chủ thẻ chính: Số điện thoại di động:
Địa chỉ thường trú: Số Hộ khẩu:
Địa chỉ liên lạc:
Tên công ty đang làm việc:

Chức vụ:
Địa chỉ công ty đang làm việc: Ngành nghề kinh doanh: Điện thoại công ty:

Cam kết
 • 1.

  Tôi/chúng tôi xin xác nhận đã được tư vấn đầy đủ về việc sử dụng thẻ, lãi suất áp dụng, lịch thanh toán và phương thức thanh toán.

 • 2.

  Tôi/chúng tôi xin xác nhận những thông tin trên là chính xác và đầy đủ. Tôi/chúng tôi đồng ý để JIVF xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà JIVF muốn biết.

 • 3.
  Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý rằng các thông tin cá nhân trên đây, các dữ liệu được tôi/chúng tôi tạo ra do sử dụng dịch vụ, bao gồm dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ sẽ được JIVF xử lý dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm việc truy cập và xử lý tài nguyên trên hạ tầng điện toán thông qua kết nối mạng tại bất cứ đâu và bất kỳ thời điểm nào nhằm phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ, và đồng thời cho phép JIVF sử dụng bất kỳ thông tin nào thu thập được, bao gồm việc chia sẻ và trao đổi các thông tin liên quan đến tôi và (các) Chủ thẻ phụ (nếu có) cho mọi mục đích liên quan đến việc phát hành, lưu trữ đề liên quan đến Thẻ Tín Dụng/Thẻ Tiền Mặt này. JIVF cam kết và đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu này sẽ được lưu trữ tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.
 • 4.

  Bằng việc ký Hợp đồng Tín dụng này, Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý không hủy ngang và vô điều kiện rằng JIVF sẽ cung cấp các thông tin cá nhân liên quan đến khoản vay cho Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia, các Công ty Thông tin Tín dụng để phục vụ cho việc phân loại nợ và xét duyệt cho vay; cung cấp cho các Bên thứ 3 cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, bảo hiểm, dịch vụ nhận diện khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, theo quy định pháp luật hiện hành và quy định về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của JIVF.

 • 5.

  Tôi/chúng tôi đồng ý cho JIVF cung cấp thông tin tín dụng của tôi/chúng tôi tại JIVF cho:

  Công ty Cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam (“Công ty Thông tin Tín dụng”);

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0102547296;

  Đăng ký lần đầu: ngày 27/11/2007.

  Nội dung thông tin tín dụng được cung cấp bao gồm dữ liệu, số liệu, dữ kiện liên quan của Chủ thẻ tại JIVF và việc thực hiện cung cấp thông tin tín dụng của JIVF cho Công ty thông tin tín dụng đảm bảo phù hợp với quy định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và các quy định pháp luật khác liên quan.

  Trong trường hợp Công ty thông tin tín dụng bị thu hồi Giấy chứng nhận, JIVF sẽ ngừng cung cấp thông tin tín dụng của Chủ thẻ cho Công ty thông tin tín dụng và Chủ thẻ đồng ý thông tin tín dụng của Chủ thẻ tại Công ty thông tin tín dụng được xử lý theo quy định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. JIVF có trách nhiệm thông báo với Chủ thẻ về việc xử lý thông tin tín dụng của Chủ thẻ trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày JIVF nhận được thông báo của Công ty thông tin tín dụng về phương án xử lý thông tin tín dụng.

  Tôi khẳng định rằng mình hiểu và biết rõ rằng: (i) Thông tin tín dụng được cung cấp bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; (ii) Thông tin tín dụng gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm đó được thu thập, xử lý, và lưu trữ trong thời gian tối thiểu 05 (năm) năm nhằm mục đích tạo lập các sản phẩm thông tin tín dụng bởi các phần mềm chuyên dụng của Công ty Thông tin tín dụng; và (iii) mọi sự đồng ý của Chủ thẻ tại Hợp đồng vay thẻ tín dụng/ Thẻ tiền mặt này là dựa trên cơ sở tự nguyện và hiểu biết rõ ràng về các quyền của Chủ thẻ theo các quy định pháp luật liên quan

 • 6.

  Chữ ký dưới đây sẽ là chữ ký mẫu mà tôi/chúng tôi dùng cho tất cả các giao dịch liên quan đến Thẻ của tôi/chúng tôi; mọi sự thay đổi chữ ký mẫu này của tôi/chúng tôi sẽ chỉ có hiệu lực sau khi đăng ký hợp lệ với JIVF theo quy định của JIVF.

 • 7.

  Bằng việc ký xác nhận dưới đây, tôi, chủ thẻ chính đồng ý sử dụng Dịch vụ thẻ trực tuyến của JIVF. Tôi, chủ thẻ chính nhận biết rằng Dịch vụ thẻ trực tuyến chỉ được cung cấp cho chủ thẻ chính và cam kết đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy định liên quan với các Điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ thẻ trực tuyến của JIVF.

 • 8.

  Tôi/chúng tôi đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý: (i) sử dụng thẻ theo hạn mức, thời hạn và lãi suất theo kết quả phê duyệt của JIVF; (ii) đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Thẻ tín dụng/Thẻ tiền mặt của JIVF; (iii) đã đọc, hiểu và đồng ý các Điều khoản và điều kiện về xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng (bao gồm loại dữ liệu cá nhân được xử lý, mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân và các quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu).(iv) việc phát hành và sử dụng Thẻ Tín Dụng/Thẻ Tiền Mặt của JIVF là theo Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt này và các tài liệu có liên quan khác, bao gồm cả dữ liệu ghi âm về việc mở, kích hoạt Thẻ Tín Dụng/Thẻ Tiền Mặt của JIVF tạo nên bộ hợp đồng sử dụng thẻ thống nhất ràng buộc về mặt pháp lý giữa chính tôi/chúng tôi và JIVF. Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Hợp đồng mẫu, Điều khoản, điều kiện Sử dụng Thẻ tín dụng, Điều khoản và Điều kiện xử lý dữ liệu cá nhân đã được niêm yết công khai, do đó đồng ý giữ một bản gốc Hợp đồng này với chữ ký của người đại diện của JIVF, được ký theo phương thức chữ ký điện tử và có giá trị pháp lý thay cho chữ ký tươi và con dấu của hai bên theo quy định của pháp luật.

  “Bằng việc ký Hợp đồng này và khi hoàn tất đóng phí thường niên theo quy định, Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng JIVF sẽ cấp một cho Tôi/Chúng tôi quyền lợi bảo hiểm khoản vay theo chính sách của JIVF mà không cần phải ký thêm xác nhận hay yêu cầu nào khác. Số tiền bảo hiểm là 5,000,000 đồng (năm triệu đồng) chỉ được cấp khi Tôi/Chúng tôi hoàn tất việc đóng phí thường niên và được tính từ ngày đóng phí thường niên. Chữ ký theo Hợp đồng này thay cho chữ ký xác nhận tham gia bảo hiểm, đồng thời chấp nhận quyền và nghĩa vụ bảo hiểm có liên quan. Tôi/Chúng tôi xin cam kết rằng tôi/chúng tôi đang trong tình trạng sức khỏe bình thường, không mắc bất kỳ bệnh gì, không phải thực hiện bất kỳ điều trị y tế (kể cả nội trú hay ngoại trú) nào. Tôi hiểu và thoả thuận rằng, Bảo Hiểm AAA chỉ chịu trách nhiệm phù hợp với những điều khoản, điều kiện của Quy tắc bảo hiểm đã ban hành. Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị vô hiệu lực khi Bệnh lý của người được bảo hiểm đã tồn tại trước ngày bắt đầu bảo hiểm.”

 • 9.

  Tôi, chủ thẻ chính chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ và sử dụng dịch vụ thẻ trực tuyến mà tôi đã được cấp và sử dụng.

 • 10.

  Tôi/chúng tôi xin xác nhận và cam kết rằng bất kỳ Thẻ Tín Dụng/Thẻ Tiền Mặt nào mà JIVF cung cấp cho tôi/chúng tôi, kể cả Thẻ phụ được cấp cho Tôi/Chúng tôi, sẽ không được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong bất kỳ hành vi hoặc mục đích nào trái pháp luật.

 • 11.

  Tôi/Chúng tôi hiểu rõ rằng trong trường hợp Tôi/Chúng tôi có nhiều khoản vay tại JIVF, nếu Tôi/Chúng tôi còn dư nợ thẻ quá hạn chưa thanh toán, JIVF có quyền áp dụng Điều 2.1.i tại Điều khoản Điều kiện sử dụng thẻ khi giải quyết tất toán các Hợp đồng vay.

Phần lưu ý và xác nhận của Khách hàng
 • 1.

  Giấy đề nghị kiêm hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt này được ký và lưu trữ dưới dạng điện tử theo phương thức ký và lưu trữ được pháp luật quy định và công nhận.

 • 2.

  Giấy đề nghị kiêm hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt này được đính kèm Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt, Điều kiện và Điều khoản xử lý dữ liệu cá nhân và theo định dạng văn bản không thể sửa đổi nội dung khi đã gắn chữ ký điện tử. Bằng việc gửi và nhận mã OTP thông qua số điện thoại do Tôi/Chúng tôi cung cấp, Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả các nội dung của các chứng từ gắn liền với Giấy đề nghị kiêm hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt.

 • 3.

  Chữ ký điện tử tại Giấy đề nghị kiêm hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt này cũng được hiểu và xác nhận là đã được ký Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt và Điều khoản và điều kiện về xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng đính kèm.

………..,ngày……..…tháng…..…..năm……….

Chủ thẻ Phụ (nếu có)

(ký và ghi rõ họ tên)

Chủ thẻ Chính

(ký và ghi rõ họ tên)

Dành cho Cửa hàng giao dịch:
Tên cửa hàng: Số điện thoại quầy trả góp:
Địa chỉ:
Dành cho nhân viên tư vấn JIVF:
Mã NV tư vấn:Họ tên NV tư vấn:
Đại diện JIVF:
1. Hạn mức tín dụng phê duyệt của thẻ:

2. Hiệu lực thẻ: ……../………..3. Lãi suất: %năm (trên cơ sở 1 năm là 365 ngày)

Chữ ký

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG VÀ THẺ TIỀN MẶT

Các điều khoản và điều kiện sử dụng Thẻ tín dụng và Thẻ tiền mặt dưới đây cùng với Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt tạo thành một Hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa Chủ thẻ và JIVF. Khi Chủ thẻ sử dụng Thẻ (bao gồm Thẻ tín dụng, Thẻ tiền mặt), ký trên Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/Thẻ tiền mặt có nghĩa là Chủ thẻ đồng ý chấp nhận và tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây.

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Trong trường hợp Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt được giao kết thông qua các phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật, Chủ thẻ đồng ý và không có bất kỳ khiếu nại nào đối với các nội dung sau đây:

 • 1.JIVF được quyền thực hiện định danh Chủ thẻ thông qua (các) phương thức theo quy định nội bộ của JIVF ban hành trong từng thời kỳ;
 • 2.JIVF được quyền cung cấp thông tin của Chủ thẻ cho đối tác thứ ba cung cấp các dịch vụ và hoạt động liên quan đến giao dịch điện tử.
 • 3.JIVF được quyền sử dụng thông tin do Chủ thẻ cung cấp để hỗ trợ thực hiện đăng ký chữ ký số cho Chủ thẻ với đối tác/bên cung cấp dịch vụ của JIVF. Chủ thẻ đồng ý ký Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt bằng chữ ký số, chịu trách nhiệm về việc ký bằng chữ ký số và chịu mọi chi phí liên quan đến chữ ký số được cung cấp bởi các đối tác/bên cung cấp dịch vụ cho Chủ thẻ;
 • 4.Chủ thẻ sẽ nhận 01 (một) bản Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt đã có chữ ký số của Chủ thẻ và JIVF thông qua địa chỉ email mà Chủ thẻ cung cấp trong Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt hoặc theo chính sách của JIVF trong từng thời kỳ;
 • 5.Chủ thẻ có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin liên quan đến chữ ký số được cung cấp cho Chủ thẻ (các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn mã OTP, chứng thư số,…). Chủ thẻ cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm nếu xảy ra thiệt hại do chữ ký số và/hoặc các thông tin liên quan đến chữ ký số của Chủ thẻ bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng bởi bên thứ ba do lỗi của Chủ thẻ;
 • 6.Khi phát hiện email/thiết bị điện tử để nhận thông tin khi giao dịch thông qua các phương tiện điện tử có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình, Chủ thẻ phải kịp thời sử dụng các biện pháp thích hợp để thông báo ngay lập tức cho JIVF. Cho đến khi JIVF xác nhận đã nhận được thông báo nói trên, Chủ thẻ vẫn phải chịu trách nhiệm các giao dịch do người không được phép nhân danh Chủ thẻ thực hiện.
 • 7.Chủ thẻ có trách nhiệm duy trì số điện thoại, email trong tình trạng nhận được thông tin và thông báo cho JIVF nếu có bất kỳ thay đổi nào. Theo đó, JIVF sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp số điện thoại di động và/hoặc email của Chủ thẻ không thể nhận được thông tin vì bất kỳ lý do gì. Mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ số điện thoại/email mà Chủ thẻ cung cấp/cập nhật cho JIVF mặc nhiên được hiểu là gửi đến cho Chủ thẻ hoặc gửi từ Chủ thẻ.
 • 8.Chủ thẻ đồng ý để JIVF sử dụng thông tin của Chủ thẻ để cung cấp cho các bên thứ ba có liên quan, bao gồm bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ mà Chủ thẻ sử dụng, nhà cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống, trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC), các công ty Thông tin tín dụng, các dịch vụ xác minh, định danh khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát, tin nhắn, bên cung cấp dịch vụ tư vấn, thu hồi nợ, công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho Chủ thẻ.

PHẦN I GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Các từ ngữ sử dụng trong Bản điều kiện và điều khoản được hiểu như sau:

 • (a)“JIVF”: là Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS
 • (b)

  “Thẻ” hoặc “Thẻ tín dụng” hoặc “Thẻ tiền mặt”: là Thẻ do JIVF phát hành cho phép Chủ Thẻ thực hiện giao dịch Thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thoả thuận với JIVF.

 • (c)

  “Chủ Thẻ”: là cá nhân được JIVF phát hành Thẻ. Chủ Thẻ bao gồm cả Chủ Thẻ chính và Chủ Thẻ phụ. Chủ Thẻ chính là cá nhân trực tiếp đứng tên xin phát hành Thẻ cho chính mình sử dụng. Chủ Thẻ phụ là cá nhân được Chủ Thẻ chính cho phép sử dụng Thẻ theo thỏa thuận về việc sử dụng Thẻ giữa Chủ Thẻ chính và JIVF.

 • (d)

  “Đơn vị chấp nhận Thẻ”: Là tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hoá và dịch vụ, cung cấp dịch vụ nạp, ứng tiền mặt bằng Thẻ.

 • (e)

  “Máy rút tiền tự động” (Automatic Teller Machine-ATM): là máy giao dịch tự động, được coi như một điểm ứng tiền mặt, tại đó Chủ Thẻ có thể sử dụng Thẻ để ứng tiền mặt hoặc thực hiện một số dịch vụ khác do NH cung cấp.

 • (f)

  “Mã số cá nhân” (PIN): là mã số cá nhân mật của Chủ Thẻ được JIVF cung cấp và được sử dụng để chứng thực chủ thẻ khi rút tiền mặt hoặc thực hiện một số giao dịch khác bằng thẻ. Trong giao dịch điện tử số PIN được xem là chữ ký của Chủ Thẻ. Mã số này do chủ thẻ chịu trách nhiệm bảo mật

 • (g)

  “Tài khoản Thẻ”: là tài khoản của Chủ Thẻ tại JIVF để quản lý các giao dịch thẻ, lãi và các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ.

 • (h)

  “Giao dịch Thẻ”: là giao dịch được thực hiện bằng Thẻ (gửi, nạp, ứng tiền mặt, thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ), sử dụng các dịch vụ khác tại Đơn vị chấp nhận thẻ, ATM, trên Internet và / hoặc các kênh giao dịch khác theo quy định của JIVF

 • (i)

  “Sao kê” hoặc Bảng thông báo giao dịch: là bảng kê chi tiết các Giao dịch Thẻ, hoàn trả, trả nợ, lãi và phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ trong một khoảng thời gian cố định do JIVF quy định. Sao kê được lập và gửi cho Chủ Thẻ hàng tháng để làm căn cứ thanh toán.

 • (j)

  “Số dư nợ thẻ cuối kỳ”: là khoản tiền phải thanh toán của Chủ Thẻ bao gồm các giá trị giao dịch, phí và lãi liên quan đến việc sử dụng Thẻ được liệt kê trong sao kê hàng tháng của Chủ Thẻ.

 • (k)

  “Số tiền thanh toán tối thiểu”: là khoản tiền tối thiểu Chủ Thẻ phải thanh toán cho JIVF trong mỗi kỳ sao kê. Số tiền thanh toán tối thiểu = (8% x tổng dư nợ hiện tại) + số tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán của các kỳ sao kê trước (nếu có) + số tiền vượt hạn mức (nếu có). Tỷ lệ thanh toán tối thiểu sẽ được quy định bởi Tổng Giám Đốc JIVF theo từng thời kỳ và sẽ được thông báo cho chủ thẻ khi thay đổi bằng các hình thức được quy định tại Điều 3 sau đây.

 • (l)

  “Kỳ sao kê”: Là một khoảng thời gian từ ngày lập sao kê tháng này đến ngày lập sao kê tháng liền kề.

 • (m)

  “Ngày” là ngày, tháng, năm tính theo dương lịch. “Ngày làm việc” là các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 • (n)

  “Ngày giao dịch”: là ngày thực hiện Giao dịch Thẻ / phát sinh lãi, phí đối với các Giao dịch Thẻ của Chủ Thẻ.

 • (o)“Ngày đến hạn thanh toán”: là ngày cuối cùng mà việc thanh toán số dư sao kê cuối kỳ hoặc số tiền thanh toán tối thiểu của Chủ Thẻ tại JIVF được xem là đúng hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì sẽ được dời sang ngày làm việc tiếp theo.

PHẦN II QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THẺ

 • 1.

  Quyền của Chủ thẻ:

  • a.Từ chối các yêu cầu của JIVF không đúng với các thoả thuận trong Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt;
  • b.Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo quy định của pháp luật;
  • c.Yêu cầu JIVF tra soát khi phát hiện có sai sót hoặc nghi ngờ có sai sót về giao dịch thẻ theo trình tự thủ tục quy định tại Các điều khoản và điều kiện sử dụng này;
 • 2.

  Nghĩa vụ của Chủ thẻ:

  • a.Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến yêu cầu phát hành và sử dụng thẻ, yêu cầu điều chỉnh Hạn mức tín dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp;
  • b.Thực hiện đúng các nội dung đã thoả thuận trong Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt và các cam kết khác;
  • c.Thanh toán đầy đủ các khoản gốc, lãi, phí (nếu có) theo thoả thuận trong Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt;
  • d.Sử dụng thẻ vào các mục đích hợp pháp, phù hợp với quy định của Pháp luật.
  • e.Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng những thoả thuận về việc trả nợ vay quy định trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ.

Điều 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA JIVF:

 • 1.

  Quyền của JIVF:

  • a.Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh khả năng tài chính của mình trước khi quyết định việc phát hành thẻ, điều chỉnh hạn mức thẻ;
  • b.Từ chối yêu cầu phát hành thẻ của khách hàng nếu thấy không đủ điều kiện theo quy định của JIVF, không phù hợp với quy định của Pháp luật;
  • c.Kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng và thanh toán thẻ của khách hàng;
  • d.Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ;
  • e.Khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng phát hành và sử dụng, nghĩa vụ thanh toán dư nợ và có dư nợ quá hạn theo quy định của pháp luật;
  • f.Quyết định, thay đổi, chấm dứt hạn mức cấp cho Chủ thẻ trong từng thời hạn hiệu lực của Thẻ;
  • g.Quyết định chấp thuận hoặc từ chối các giao dịch thẻ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ, JIVF;
  • h.Thu các khoản phí theo Biểu phí được công bố của JIVF.
  • i.Trường hợp Chủ thẻ có nhiều khoản vay tại JIVF, nếu Chủ thẻ có dư nợ thẻ quá hạn, JIVF có quyền yêu cầu Chủ thẻ phải thanh toán hết dư nợ thẻ quá hạn mới làm các thủ tục tất toán các khoản vay khác tại JIVF. Để làm rõ và tránh hiểu nhầm, nếu hợp đồng vay quy định JIVF có nghĩa vụ trả lại giấy tờ bản gốc hay cấp giấy xác nhận đã tất toán khoản vay, JIVF có quyền không thực hiện các nghĩa vụ này nếu như Chủ thẻ chưa thanh toán hết dư nợ thẻ quá hạn.
  • j.Được miễn trách trong trường hợp có sự giả mạo hoặc kém chất lượng về việc giao hàng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng Thẻ. Ngoài ra, JIVF được quyền ghi nợ vào tài khoản Thẻ giá trị các giao dịch đã thực hiện thanh toán bằng Thẻ cho dù hàng hoá, dịch vụ có được giao hoặc được thực hiện hay không.
  • k.Nếu chủ thẻ là nhân viên của JIVF, được JIVF cấp thẻ theo chế độ của nhân viên thì JIVF có quyền trừ một phần lương hàng tháng để thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu khi đến hạn thanh toán hoặc trừ lương để thanh toán toàn bộ dư nợ khi nhân viên nghỉ việc.
 • 2.

  Nghĩa vụ của JIVF:

  • a.Thực hiện đúng thoả thuận trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ;
  • b.Lưu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. CUNG CẤP VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 • 1.

  Hai bên thỏa thuận và đồng ý rằng những thông tin của JIVF cung cấp cho Chủ thẻ bao gồm số dư tài khoản, lịch sử giao dịch thẻ cũng như các thông tin cần thiết khác sẽ được thực hiện bằng một trong các hình thức như điện thoại, thư gửi trực tiếp đến Chủ thẻ, thư điện tử, tin nhắn di động, điện tín, điện báo, fax… Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ Thẻ trực tuyến sẽ nhận tất cả các thông tin có liên quan như nêu tại điều này thông qua website của JIVF. Để tránh hiểu lầm và để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, JIVF sẽ lựa chọn phương thức phù hợp nhất để gửi các thông tin cần thiết cho khách hàng.

 • 2.

  Việc cung cấp thông tin được xem là hoàn tất và chủ thẻ đã nhận được thông tin:

  • a.Sau 03 ngày kể từ ngày gửi đi (theo dấu bưu điện đi), nếu gửi bằng thư; hoặc,
  • b.Vào ngày gửi đi nếu gửi bằng điện tín, điện báo, fax, thư điện tử; hoặc,
  • c.Vào ngày nhận nếu gửi thông qua hình thức tin nhắn tự động, điện thoại trực tiếp.
  • d.Trường hợp Chủ thẻ sử dụng Dịch vụ Thẻ trực tuyến, sau khi JIVF đã cập nhật thông tin cần thông báo, bao gồm số dư tài khoản, lịch sử giao dịch thẻ, thông báo thanh toán, lịch sử thanh toán cũng như các thông tin cần thiết khác trên trang Dịch vụ Thẻ trực tuyến, cho dù Chủ thẻ có truy cập vào trang Dịch vụ Thẻ trực tuyến hay không cũng sẽ được coi là thông tin đã được chuyển đến cho Chủ thẻ.
 • 3.

  Trừ các yêu cầu được JIVF chấp nhận thông qua Dịch vụ Thẻ trực tuyến, bất kỳ thông báo, yêu cầu của chủ thẻ đến JIVF phải được thực hiện bằng văn bản, được chủ thẻ hoặc người được chủ thẻ ủy quyền ký tên theo mẫu chữ ký mà JIVF ghi nhận gần nhất tại Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt, các đề nghị bằng văn bản hoặc các hình thức dữ liệu có giá trị pháp lý khác.

Điều 4. HẠN MỨC TÍN DỤNG

 • 1.

  Hạn mức tín dụng (HMTD) là hạn mức sử dụng thẻ tuần hoàn quy định số tiền tối đa mà Chủ Thẻ được JIVF cho phép sử dụng và được duy trì trong thời hạn hiệu lực của thẻ mà JIVF và khách hàng đã thỏa thuận theo hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoặc theo thông báo của JIVF gửi đến cho khách hàng thông qua các hình thức trao đổi thông tin quy định trong Các điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ này.

 • 2.

  Thay đổi hạn mức tín dụng:

  • a.

   Việc thay đổi hạn mức tín dụng được thực hiện:

   • i.Theo yêu cầu của Chủ thẻ và được JIVF chấp thuận; hoặc,
   • ii.Do JIVF đề xuất trên cơ sở đánh giá khả năng tài chính của Chủ thẻ tại từng thời điểm và gửi thông báo cho Chủ thẻ bằng các hình thức được quy định tại Điều 3 Các điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ này.
  • b.Chủ thẻ bị ràng buộc tuân thủ các thay đổi đó trừ trường hợp trả lại thẻ cho JIVF và thực hiện các thủ tục chấm dứt sử dụng thẻ theo quy định của JIVF theo từng thời kỳ trước ngày các thay đổi có hiệu lực.
 • 3.

  Giao dịch vượt quá hạn mức thẻ: Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán ngay cho JIVF khoản tiền vượt quá hạn mức tín dụng của thẻ. Việc cho phép khách hàng thực hiện giao dịch thẻ dẫn đến việc vượt quá hạn mức thẻ không có nghĩa là JIVF đồng ý tăng hạn mức sử dụng thẻ.

Điều 5. THỜI HẠN CẤP TÍN DỤNG:

 • 1.

  Thời hạn cấp tín dụng của thẻ là thời hạn hiệu lực sử dụng của thẻ, được in trên thẻ và được thông báo cùng với thông báo phát hành thẻ và được gia hạn theo quy định của JIVF theo từng thời kỳ.

  Gia hạn thẻ:

 • 2.

  Trong vòng 30 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của thẻ, nếu JIVF không nhận được bất kỳ thông báo nào từ chủ thẻ về việc chấm dứt sử dụng thẻ, thẻ sẽ được tự động gia hạn theo quy định của JIVF tại từng thời kỳ.

Điều 6. TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI THANH TOÁN THẺ

 • 1.

  Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thẻ bị cấm theo quy định của pháp luật.

 • 2.

  Thẻ đã được chủ thẻ thông báo mất và JIVF đã xác nhận việc nhận được thông báo này.

 • 3.

  Thẻ hết hạn sử dụng.

 • 4.

  Thẻ bị khóa

 • 5.

  Hạn mức tín dụng của chủ thẻ không đủ chi trả khoản thanh toán.

 • 6.

  Chủ thẻ vi phạm các quy định của JIVF trong các thỏa thuận giữa chủ thẻ với JIVF.

Điều 7. TRƯỜNG HỢP KHÓA, THU GIỮ THẺ HOẶC HỦY HIỆU LỰC CỦA THẺ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

 • 1.

  Những trường hợp khóa thẻ, thu giữ thẻ:

  • a.Thẻ giả/Thẻ hết hạn sử dụng.
  • b.Thẻ bị sử dụng trái phép.
  • c.Phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của các Tổ chức thẻ.
  • d.Mã PIN của thẻ bị nhập sai từ 03 lần trở lên.
  • e.Thẻ bị khóa với mã yêu cầu thu hồi thẻ.
  • f.Không rút thẻ trong khoản thời gian máy ATM quy định.
  • g.Lỗi kỹ thuật, đường truyền của máy ATM.
  • h.Các trường hợp khác theo quy định của JIVF
 • 2.

  Những trường hợp hủy hiệu lực của thẻ trong quá trình sử dụng:

  • a.Chủ Thẻ chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị truy tố/khởi tố/xét xử về hình sự;
  • b.Chủ thẻ vi phạm các Điều khoản và điều kiện này;
  • c.Thẻ bị khóa vĩnh viễn;
  • d.Phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của các Tổ chức thẻ;
  • e.Thẻ giả/Thẻ bị sử dụng trái phép/Thẻ hết hạn sử dụng mà không được Gia hạn;
  • f.Các trường hợp khác theo quy định của JIVF;
 • 3.

  Xử lý thẻ bị khóa, bị thu giữ hoặc hủy hiệu lực trong quá trình sử dụng:

  • a.Trường hợp thẻ bị khóa, bị thu giữ hoặc hủy hiệu lực trong quá trình sử dụng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này chủ thẻ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản dư nợ còn lại cho JIVF theo quy định về thanh toán.
  • b.Trường hợp thẻ bị khóa, bị thu giữ trong quá trình sử dụng quy định tại Khoản 1 Điều này, chủ thẻ phải làm thủ tục nhận lại thẻ từ Ngân hàng quản lý ATM hoặc thực hiện thủ tục thay đổi Thẻ và số PIN.

Điều 8. CÁC TRƯỜNG HỢP HOÀN TRẢ LẠI SỐ TIỀN TRÊN THẺ CHƯA SỬ DỤNG HẾT

 • 1.

  Chủ thẻ và JIVF đồng ý rằng trường hợp chủ thẻ thực hiện thủ tục kết thúc hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoặc thẻ hết hiệu lực và không được gia hạn, nếu có bất kỳ khoản tiền thanh toán nào của chủ thẻ còn dư sau khi hợp đồng này chấm dứt hoặc hết hiệu lực, JIVF sẽ nỗ lực liên hệ thông báo và hướng dẫn thủ tục hoàn trả cho chủ thẻ.

 • 2.

  Trường hợp không thể hoàn trả hoặc không nhận được yêu cầu hoàn trả từ chủ thẻ trong vòng 90 ngày kể từ ngày JIVF gửi thông báo, chủ thẻ đồng ý rằng các khoản thanh toán dư sẽ thuộc về JIVF

Điều 9. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, BẢO MẬT TRONG SỬ DỤNG THẺ

 • 1.

  Chủ thẻ đồng ý rằng JIVF có toàn quyền chuyển thẻ, PIN cho chủ thẻ theo bất kỳ cách thức chuyển giao nào mà JIVF cho là phù hợp.

 • 2.

  Chủ thẻ không được cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng thẻ và luôn đảm bảo việc giữ gìn và bảo vệ thẻ của mình, bao gồm việc bảo quản thẻ, bảo mật PIN, các mã số xác nhận chủ thẻ khác, các thông tin thẻ, thông tin giao dịch, không để lộ thông tin thẻ.

 • 3.

  Trong trường hợp Thẻ bị mất hoặc bị lộ số PIN, Chủ thẻ phải:

  • a.Thông báo ngay cho JIVF bằng điện thoại và phải xác nhận lại thông báo này bằng văn bản với JIVF trong vòng 03 (ba) ngày sau khi thông báo bằng điện thoại; và
  • b.Cung cấp các thông tin về thời gian, địa điểm bị mất Thẻ, các giao dịch thẻ thực hiện cuối cùng và các thông tin khác theo yêu cầu của JIVF.

Điều 10. KHIẾU NẠI

 • 1.

  Thời hạn chủ thẻ được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại đối với JIVF là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.

 • 2.

  JIVF có trách nhiệm giải quyết đề nghị tra soát, khiếu nại và trả lời kết quả tra soát, khiếu nại cho chủ thẻ trong tối đa không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của chủ thẻ qua tổng đài điện thoại hoặc qua các điểm giới thiệu dịch vụ của JIVF.

 • 3.

  Thời hạn xử lý kết quả tra soát, khiếu nại:

  • a.Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng, JIVF thực hiện bồi hoàn cho chủ thẻ theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của chủ thẻ và/ hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành.
  • b.Trong trường hợp hết thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại theo thỏa thuận tại Khoản 2 điều này mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, chủ thẻ và JIVF tiến hành thỏa thuận với nhau về phương án xử lý.
  • c.Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, JIVF sẽ gửi văn bản thông báo về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại cho chủ thẻ. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm thì chủ thẻ và JIVF tiến hành thỏa thuận về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • d.Trường hợp chủ thẻ và JIVF không thỏa thuận được và/ hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định tại Điều 12 các Điều khoản và điều kiện này.

Điều 11. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • 1.

  Hợp đồng sử dụng thẻ giữa chủ thẻ và JIVF chấm dứt khi:

  • a.JIVF nhận được văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng sử dụng thẻ từ chủ thẻ; hoặc,
  • b.Thẻ bị khóa, bị thu giữ hoặc hủy hiệu lực trong quá trình sử dụng quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 7 các Điều khoản và điều kiện này; hoặc,
  • c.Chủ thẻ vi phạm các quy định tại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ, hợp đồng tín dụng khác với JIVF (nếu có) hoặc quy định pháp luật hiện hành. Khi đó, cùng với việc chấm dứt hợp đồng thẻ của chủ thẻ, JIVF sẽ tiến hành đồng thời việc thu hồi thẻ, khóa thẻ; hoặc,
  • d.Chủ thẻ có một hoặc một số khoản vay, tài khoản thẻ khác chuyển sang nợ quá hạn tại JIVF hoặc tại các tổ chức tín dụng khác hoặc có nguy cơ không có khả năng trả nợ theo kết quả giám sát sau vay của JIVF; hoặc,
  • e.Việc duy trì hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ dẫn đến việc JIVF vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành.
 • 2.

  Hợp đồng sử dụng thẻ chấm dứt không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của chủ thẻ đối với JIVF quy định tại hợp đồng sử dụng thẻ phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ thẻ có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản dư nợ trong thời hạn tối đa mười (10) ngày kể từ JIVF gửi Thông báo hợp đồng sử dụng thẻ chấm dứt hoặc khi thẻ hết hiệu lực và không được JIVF chấp thuận gia hạn thẻ.

Điều 12. TRANH CHẤP

 • 1.

  Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam

 • 2.

  Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 13. PHẠM VI SỬ DỤNG THẺ

 • 1.

  Thẻ tín dụng: Chủ thẻ được sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện các giao dịch thẻ gồm giao dịch rút tiền mặt, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và các dịch vụ khác do JIVF hoặc Tổ chức tổ chức thanh toán thẻ cung ứng (nếu có).

 • 2.

  Thẻ tiền mặt: Chủ thẻ được sử dụng thẻ tiền mặt để thực hiện giao dịch rút tiền mặt tại máy ATM.

Điều 14. LÃI VÀ PHÍ

 • 1.

  Cách tính lãi:

  • Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất được tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.
  • Lãi suất áp dụng được Chủ thẻ và JIVF thống nhất và được ghi tại Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng vay Thẻ tín dụng/Thẻ tiền mặt.
  • Phương pháp tính lãi: theo phương pháp dư nợ giảm dần và tính trên dư nợ cuối kì.
  • Dư nợ cuối kỳ của khách hàng được kết vào ngày 2 hoặc ngày 10 hoặc ngày 22 hàng tháng tùy theo sự lựa chọn của khách hàng.
  • a. Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ:
   • i. Nếu khách hàng thanh toán cho JIVF toàn bộ khoản Dư nợ cuối kỳ đã được thông báo vào hoặc trước Ngày đến hạn thanh toán, chủ thẻ không phải trả lãi cho Dư nợ cuối kỳ đã được thanh toán.
   • ii. Trường hợp chủ thẻ không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần Dư nợ cuối kỳ hoặc thanh toán sau Ngày đến hạn thanh toán thì chủ thẻ phải trả lãi cho Dư nợ thực tế chưa được thanh toán theo lãi suất hiện hành từ ngày giao dịch thẻ được ghi nhận vào hệ thống, lãi và phí được ghi nợ vào tài khoản Thẻ sau khi trừ đi số tiền đã thanh toán.
  • b.Giao dịch rút tiền mặt:
  • Khi Chủ thẻ sử dụng thẻ để rút tiền mặt, khoản tiền mặt được rút ngay lập tức được coi là Dư nợ phát sinh và Chủ thẻ phải trả lãi đối với Dư nợ phát sinh từ ngày giao dịch rút tiền mặt được ghi nhận vào hệ thống cho đến ngày chủ thẻ thanh toán lại toàn bộ số tiền ghi nợ phát sinh theo quy định của JIVF tại thời điểm tính lãi.
 • 2.

  Phí:

  • a.Phí thường niên: là phí định kỳ duy trì Thẻ hằng năm, phí thường niên là khoản phí không hoàn lại, được thu vào thời điểm kích hoạt thẻ và tiếp tục thu vào đầu mỗi năm sử dụng tiếp theo tính từ ngày phát hành. JIVF sẽ không hoàn trả lại khoản phí này khi Chủ thẻ chấm dứt sử dụng thẻ vì bất kỳ lý do nào.
  • b.Phí rút tiền mặt: được tính trên số tiền ghi nợ của giao dịch rút tiền mặt và/hoặc giao dịch tương đương với giao dịch rút tiền mặt. Phí này chưa bao gồm các phí được thu tại ĐVCNT hoặc ATM (nếu có);
  • c.Phí sử dụng vượt HMTD: là phí được áp dụng khi dư nợ của thẻ vượt hạn mức tín dụng do JIVF quy định.
  • d.Phí phạt thanh toán trễ hạn: được tính trên Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu còn lại khi Chủ Thẻ không thanh toán hoặc thanh toán không đủ Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu vào Ngày Đến Hạn Thanh Toán;
  • ePhí thay thế Thẻ: được tính khi Chủ thẻ yêu cầu thay thế Thẻ trước ngày hết hạn của Thẻ;
  • fPhí thất lạc Thẻ: được tính khi Thẻ bị thất lạc/đánh cắp hoặc khi Chủ thẻ không trả lại Thẻ cho JIVF theo Các điều khoản và điều kiện này;
  • gPhí thay đổi HMTD: được tính khi Chủ Thẻ yêu cầu tăng hay giảm HMTD và được JIVF chấp thuận yêu cầu đó;
  • hPhí xác nhận theo yêu cầu Chủ Thẻ: được tính khi Chủ Thẻ yêu cầu xác nhận HMTD, tình trạng tài khoản Thẻ hoặc các thông tin khác liên quan đến Thẻ hoặc Chủ Thẻ;
  • iPhí cấp bản sao BTBGD: được tính khi Chủ thẻ yêu cầu cấp thêm bản sao của BTBGD ngoài BTBGD mà JIVF đã định kỳ gửi cho Chủ thẻ;
  • jPhí cấp bản sao HĐGD: được tính khi Chủ thẻ yêu cầu JIVF cung cấp chứng từ giao dịch thẻ;
  • kPhí cấp lại số PIN: được tính khi Chủ thẻ yêu cầu cấp lại số PIN mới;
  • lPhí khiếu nại: được tính khi Chủ thẻ khiếu nại không đúng hay không chính xác giao dịch thẻ;
  • mPhí xử lý giao dịch: áp dụng cho các Giao Dịch Thẻ khác VNĐ, được tính trên Số Tiền Giao Dịch Quy Đổi vào ngày Giao Dịch Thẻ được ghi nợ vào tài khoản Thẻ;
 • 3.

  Tất cả giá trị giao dịch thẻ, phí, lãi phát sinh trong kỳ được nhập vào số dư nợ đầu kỳ tiếp theo. JIVF vẫn được quyền ghi nợ tài khoản thẻ cho dù số dư nợ có vượt quá HMTD hay không.

 • 4.

  Tất cả các loại phí/mức phí liên quan đến giao dịch thẻ được tính/áp dụng theo biểu phí hiện hành vào ngày giao dịch được ghi nợ vào tài khoản Thẻ (không phụ thuộc vào ngày Chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ). Các loại phí khác sẽ được tính vào ngày JIVF ghi nợ vào tài khoản Thẻ với mức phí được áp dụng theo biểu phí hiện hành tại từng thời điểm.

 • 5.

  JIVF có thể thay đổi Biểu lãi suất và phí dịch vụ trong quá trình sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ và sẽ thông báo cho Chủ Thẻ thông qua một trong các hình thức được quy định tại Điều 3 Các điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ này. Thời gian từ khi thông báo đến khi áp dụng các thay đổi về lãi suất và phí tối thiểu là 07 ngày.

Điều 15. BẢNG THÔNG BÁO GIAO DỊCH

 • Bảng thông báo giao dịch (“BTBGD”) được gửi cho chủ thẻ hàng tháng, liệt kê chi tiết các giao dịch thẻ, phí, lãi phát sinh trong kỳ, các bút toán điều chỉnh (nếu có), tổng số dư nợ, số tiền đã thanh toán, số dư nợ đầu kỳ, số dư nợ cuối kỳ, số tiền thanh toán tối thiểu, ngày đến hạn thanh toán và các thông tin khác.

Điều 16. THANH TOÁN THẺ

 • 1.

  Chủ Thẻ phải thanh toán số dư nợ thẻ với số tiền ít nhất bằng với số tiền thanh toán tối thiểu khi đến hạn thanh toán. Chủ thẻ có thể thanh toán số dư nợ cho JIVF hoặc chuyển khoản vào tài khoản của JIVF hoặc theo các hình thức khác do JIVF quy định trong từng thời kỳ. Khi Chủ thẻ thanh toán theo hình thức chuyển khoản, việc thanh toán chỉ xem như đã được thực hiện khi JIVF nhận được báo có từ ngân hàng nơi mở tài khoản tương ứng. Việc thanh toán phải được thực hiện bằng đồng tiền chính thức của Việt Nam. Chủ thẻ không được thanh toán cho nhân viên tư vấn hoặc nhân viên thu hồi nợ của JIVF.

 • 2.

  Tất cả các khoản tiền mà JIVF nhận được từ Chủ thẻ sẽ được JIVF sử dụng để ghi giảm số dư nợ của thẻ tại thời điểm nhận thanh toán. Nếu số tiền mà Chủ thẻ chuyển cho JIVF nhiều hơn số dư nợ phải thanh toán thì số tiền còn lại sẽ được thanh toán cho các giao dịch thẻ phát sinh trong kỳ tiếp theo.

 • 3.

  Trường hợp Chủ thẻ không thể tiếp tục sử dụng Thẻ vì lý do Thẻ hết hiệu lực và/hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, Chủ thẻ vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho đến khi thanh toán hết toàn bộ số dư nợ, các khoản lãi, phí phát sinh và các khoản phải trả khác theo quy định, trừ trường hợp JIVF có thông báo khác. Thời hạn thanh toán số dư nợ, các khoản phí, lãi, phạt, các khoản phải trả khác không phụ thuộc vào thời hạn có hiệu lực của Thẻ và có thể muộn hơn thời hạn hiệu lực của Thẻ.

 • 4.

  Thứ tự ưu tiên thu nợ đối với khách hàng thông thường: các loại phí-lãi-nợ gốc. Thứ tự ưu tiên thu nợ đối với khách hàng quá hạn: nợ gốc- lãi-các loại phí.

 • 5.

  Trường hợp chủ thẻ không thanh toán hoặc thanh toán thấp hơn số tiền thanh toán tối thiểu, JIVF sẽ khóa thẻ và chuyển toàn bộ dư nợ thẻ tín dụng sang nhóm nợ quá hạn theo quy định hiện hành của JIVF và Ngân hàng Nhà nuớc mà không cần thông báo trước cho chủ thẻ.

Điều 17. THẺ PHỤ

 • 1.

  HMTD chỉ được JIVF cấp cho Chủ thẻ chính. (Các) Chủ thẻ phụ chỉ được phép sử dụng Thẻ trong phạm vi HMTD đã được JIVF cấp cho Chủ thẻ chính, (các) Chủ thẻ phụ không được cấp HMTD riêng.

 • 2.

  Chủ thẻ chính và/hoặc (các) Chủ thẻ phụ có trách nhiệm thanh toán cho JIVF tất cả các giao dịch thẻ được thực hiện bằng Thẻ của Chủ thẻ, kể cả trong trường hợp Chủ thẻ chính và/hoặc (các) Chủ thẻ phụ không ký xác nhận trên hóa đơn giao dịch. Trách nhiệm của Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ là chung và liên đới. Trong trường hợp Chủ thẻ chính không thanh toán số dư nợ, (các) Chủ thẻ phụ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số dư nợ và ngược lại.

 • 3.

  Chủ thẻ chính, (các) Chủ thẻ phụ chịu trách nhiệm chung và mỗi người chịu trách nhiệm riêng trong việc thực hiện các quy định của Các điều khoản và điều kiện này. Việc vô hiệu, không thể thi hành hay miễn trừ một phần hay toàn bộ trách nhiệm của Chủ thẻ chính sẽ không miễn trừ trách nhiệm của (các) Chủ thẻ phụ và ngược lại.

 • 4.

  Mọi văn bản, tài liệu giao dịch của JIVF sẽ được gửi cho Chủ thẻ chính theo các hình thức được quy định trong Các điều khoản và điều kiện này.

 • 5.

  Chủ thẻ phụ đồng ý cho Chủ thẻ chính thay mặt mình báo mất Thẻ, gia hạn Thẻ, nhận Thẻ, nhận PIN và kích hoạt Thẻ của Chủ thẻ phụ

 • 6.

  Chủ thẻ chính có quyền yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Thẻ phụ và gửi trả Thẻ phụ cắt đôi cho JIVF. Chủ thẻ phụ hoàn toàn không có quyền yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Thẻ chính cũng như bất kỳ yêu cầu khác liên quan đến hiệu lực của các điều khoản và điều kiện này.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Trong Điều khoản và Điều kiện này, “JIVF” có nghĩa là đề cập đến Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS; và “quý khách hàng” hoặc “của quý khách hàng” là đề cập đến Khách Hàng có liên quan đến khoản vay tại JIVF.

 • 1. Các dữ liệu cá nhân mà JIVF thu thập từ Khách hàng
  Dữ liệu cá nhân là thông tin nhận diện quý khách hàng hoặc là thông tin về quý khách hàng, mà JIVF có thể thu thập từ một số nguồn khác nhau, như trực tiếp từ quý khách hàng, từ các bên thứ ba đại diện cho hoặc được quý khách hàng ủy quyền hay có liên quan đến quý khách hàng, từ các công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà quý khách hàng làm người đại diện hay đang làm việc, hoặc có liên quan đến quý khách hàng, , và từ các tổ chức khác, hoặc các nguồn thông tin công khai có sẵn.
  Nếu quý khách hàng cung cấp cho JIVF dữ liệu cá nhân của người khác, thì quý khách hàng phải được sự cho phép của người đó, quý khách hàng phải giải thích và bảo đảm người cho phép cung cấp thông tin đó hiểu về việc JIVF sử dụng dữ liệu cá nhân của họ. JIVF có thể thu thập nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau dưới đây:

   • Dữ liệu về nhân thân – thông tin cho phép nhận diện quý khách hàng ví dụ như: tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi sinh đăng ký, hình ảnh của quý khách hàng, tư liệu camera và ghi hình của quý khách hàng, và các dữ liệu nhận diện khác, kể cả các dữ liệu nhận diện như số định danh cá nhân, số hộ chiếu, mã số thuế, số giấy phép lái xe, biển số xe, mã số bảo hiểm xã hội và số thẻ bảo hiểm y tế.
   • Dữ liệu về liên lạc – thông tin cho phép truyền, gửi hoặc trao đổi một tin nhắn/thông điệp cho quý khách hàng. Ví dụ như địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động, địa chỉ nơi ở hay nơi làm việc, nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên lạc của quý khách hàng.
   • Dữ liệu về chuyên môn nghề nghiệp – thông tin về quá trình học tập hoặc làm việc của quý khách hàng.
   • Dữ liệu về hành vi – thông tin về các hành vi, hoạt động hoặc hành động trên mạng và cả trên thực tế của quý khách hàng. Ví dụ như hành vi quý khách hàng tìm kiếm thông tin trên mạng (browse) và quý khách hàng tương tác như thế nào với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của JIVF hoặc với các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến do các đơn vị bên thứ ba cung cấp, như các đối tác quảng cáo hay bất kỳ mạng xã hội nào mà quý khách hàng đồng ý cho họ sử dụng các dữ liệu về hành vi.
   • Dữ liệu về quan hệ cá nhân – thông tin về sự liên kết hoặc mối quan hệ mật thiết giữa các cá nhân hay pháp nhân mà qua đó có thể xác định danh tính của quý khách hàng. Ví dụ như quan hệ vợ chồng, quan hệ với người sử dụng lao động, tình trạng hôn nhân, mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái) theo quy định pháp luật.
   • Dữ liệu thư từ – thông tin về quý khách hàng được ghi nhận qua giọng nói, tin nhắn, thư điện tử và các thông tin liên lạc khác mà JIVF trao đổi qua lại với quý khách hàng. Ví dụ như giấy yêu cầu cung cấp dịch vụ và thông tin tài khoản số, như là dữ liệu cá nhân thể hiện các hoạt động và lịch sử hoạt động trên không gian mạng.

   Trong một số trường hợp, JIVF có thể cần phải thu thập các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của quý khách hàng hoặc khi được pháp luật cho phép. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm này (đôi khi còn được gọi là dữ liệu cá nhân loại đặc biệt) có thể bao gồm các loại sau:

   • Dữ liệu tài chính và thương mại – thông tin cho phép xác định tình trạng, lịch sử về tài chính, tín dụng của quý khách hàng. Ví dụ như thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, chi tiết về thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, nguồn tiền, lịch sử đánh giá về tài chính tín dụng.
   • Dữ liệu vị trí địa lý – thông tin cho biết hoặc có chứa vị trí của một thiết bị. Ví dụ như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP) hoặc số nhận dạng cookie của quý khách hàng.
   • Dữ liệu nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc – thông tin cho biết nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc của quý khách hàng.
   • Dữ liệu về quan điểm chính trị – thông tin thể hiện quan điểm chính trị của quý khách hàng.

   Dữ liệu về tôn giáo hoặc triết lý – thông tin thể hiện niềm tin về tôn giáo hoặc triết lý của quý khách hàng.

  • Dữ liệu sinh trắc học – thông tin cho phép nhận diện quý khách hàng về mặt cơ thể. Ví dụ như thông tin nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay hoặc giọng nói của quý khách hàng.
  • Dữ liệu y tế – thông tin về tình trạng sức khỏe của quý khách hàng. Ví dụ như thông tin tình trạng khuyết tật liên quan đến khả năng tiếp cận/tiếp xúc mà có thể ảnh hưởng đến việc quý khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của JIVF
  • Dữ liệu về án tích, tố tụng hoặc cáo buộc phạm tội – thông tin về án tích hoặc thông tin mà JIVF xác định liên quan đến nghĩa vụ phòng ngừa tội phạm tài chính của JIVF, ví dụ như thông tin về bất kỳ án tích nào hoặc thông tin liên quan. Dữ liệu này bao gồm thông tin về tội danh hoặc tội bị cáo buộc hoặc kết án.
  1. 2. Các nguồn mà JIVF thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng
 • JIVF sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trực tiếp từ chính quý khách hàng, tuy nhiên JIVF cũng có thể lấy dữ liệu cá nhân của quý khách hàng từ các nguồn khác như sau:
  • Những người quý khách hàng quen biết
  • – Cha mẹ hoặc người giám hộ, người bảo lãnh;
  • – Đồng vay với quý khách hàng;
  • – Người giới thiệu của quý khách hàng; và
  • – Những người khác mà quý khách hàng chỉ định hoặc ủy quyền để hành động thay mặt quý khách hàng.
  • Công ty và các tổ chức khác
  • – Chủ sử dụng lao động và/hoặc công ty của quý khách hàng, doanh nghiệp hoặc tổ chức mà quý khách hàng đại diện hoặc đang làm việc hoặc có liên quan đến quý khách hàng;
  • – Các tổ chức tài chính và bên cung cấp dịch vụ tài chính khác;
  • – Các trung tâm thông tin tín dụng và tổ chức phòng chống gian lận;
  • – Cơ quan quản lý và các cơ quan khác có thẩm quyền đối tổ chức và hoạt động của JIVF như Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan thi hành án và/hoặc các cơ quan khác theo quy định pháp luật hiện hành.
  • Khách hàng doanh nghiệp của JIVF – khi quý khách có giao dịch hoặc liên quan đến các Cửa hàng liên kết, nơi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho quý khách mà JIVF là một bên của giao dịch, ví dụ như việc giải ngân khoản vay cho quý khách hàng hoặc doanh nghiệp đó.
  • Các nguồn thông tin công khai có sẵn – như sổ đăng ký hoặc danh bạ trực tuyến, ấn phẩm trực tuyến, bài đăng trên phương tiện truyền xã hội và các thông tin khác công khai có sẵn.
  • Cookie – khi quý khách hàng truy cập, đọc lướt (browse) hoặc sử dụng website, ứng dụng ngân hàng trực tuyến hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của JIVF, JIVF có thể sử dụng các cookie để tự động thu thập một số thông tin từ thiết bị của quý khách hàng. JIVF có thể sử dụng các thông tin đó, khi cần thiết, vào việc phân tích nội bộ và khắc phục sự cố, nhằm nhận ra quý khách hàng và ghi nhớ các sở thích của quý khách hàng, cải thiện chất lượng và cá nhân hóa các nội dung của JIVF, và xác định tình trạng bảo mật cho tài khoản của quý khách hàng.
  1. 3. Tại sao JIVF thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng?

  JIVF thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của JIVF, quản lý quan hệ giữa JIVF với khách hàng của mình, điều hành hoạt động kinh doanh của JIVF. Đây là một hoạt động cần thiết khi quý khách hàng có giao dịch vay hoặc mở thẻ tại JIVF.

  Nếu quý khách hàng có nhiều khoản vay hoặc các mối quan hệ gia đình của quý khách hàng cũng có các khoản vay tại JIVF, thì JIVF có thể kết nối tất cả các tài khoản và dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để JIVF có được cái nhìn tổng quan về mối quan hệ với khách hàng của mình.

  Mục đích JIVF sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng là cho mục đích xử lý dữ liệu. JIVF có thể sẽ không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của JIVF nếu quý khách hàng không cung cấp cho JIVF hoặc không muốn JIVF xử lý các dữ liệu cá nhân mà JIVF xem là cần thiết và/hoặc phải có để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định của JIVF.

  JIVF xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với sự đồng ý của quý khách hàng khi pháp luật có yêu cầu hoặc khi được pháp luật hiện hành cho phép hay quy định, bao gồm những lý do hợp pháp sau:

  • • Hợp đồng – khi JIVF đang thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo một hợp đồng mà quý khách hàng là một bên tham gia
  • • Nghĩa vụ pháp lý – khi JIVF được yêu cầu phải tuân thủ các luật và quy định liên quan
  • • Khi JIVF xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích của một cá nhân hoặc tổ chức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
  1. 4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
 • JIVF xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho những mục đích dưới đây:.
  • 4.1 Đánh giá và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của JIVF

  Mục đích này bao gồm:

  • Đánh giá tính hợp lệ và phù hợp của hồ sơ đăng ký sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng; JIVF có thể lưu trữ một bộ của hồ sơ này nếu hồ sơ chưa đáp ứng được tiêu chí của JIVF về tính hợp lệ.
  • • Đánh giá sự phù hợp của quý khách hàng và các bên có liên quan.
  • • Thực hiện việc nhận biết khách hàng (KYC) theo yêu cầu của pháp luật.
  • • Thực hiện kiểm tra thông tin tín dụng và đánh giá khả năng trả nợ.
  • • Xét hạn mức cho vay, phát hành thẻ, xác định hạn mức thẻ, xác định việc đồng ý kích hoạt và kích hoạt thẻ dù là thủ công hay tự động.
  • • Lấy báo giá cho khách hàng từ các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, như là sản phẩm bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm hay các bên cung cấp dịch vụ khác mà JIVF hợp tác hoặc đánh giá là phù hợp với nhu cầu, thói quen tiêu dùng của quý khách để hỗ trợ cung cấp sản phẩm, dịch vụ với giá tốt hơn, quyền lợi và hỗ trợ cao hơn.
   • 4.2 Quản lý quan hệ giữa JIVF và khách hàng

  Mục đích này bao gồm:

  • • Thiết lập, duy trì và quản lý quan hệ giữa JIVF và khách hàng thông qua các phương tiện trực tuyến hoặc ứng dụng di động.
  • • Cung cấp cho khách hàng quyền truy cập thích hợp vào các sản phẩm và dịch vụ của JIVF, chẳng hạn như các công cụ trực tuyến và di động của JIVF.
  • • Vận hành, cung cấp và đánh giá các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
  • • Thực hiện cung cấp dữ liệu cá nhân làm cơ sở thiết lập quan hệ vay và cho vay, phát hành thẻ, kích hoạt thẻ thủ công hoặc tự động bằng các phương thức trực tuyến hoặc ứng dụng di động, bao gồm cả việc thanh toán bất kỳ cho bên thứ ba.
  • • Thực hiện việc quản lý, ví dụ như, các tiện ích tín dụng hoặc khoản vay cho khách hàng.
  • • Duy trì thông tin liên lạc.
  • • Trả lời các câu hỏi hoặc quản lý bất kỳ khiếu nại nào, bao gồm theo dõi các cuộc trò chuyện và bài đăng trên mạng xã hội để xác định các cuộc trò chuyện, ý kiến và khiếu nại cần được giải quyết.
  • • Thông báo thay đổi về những điều khoản và điều kiện của các sản phẩm và dịch vụ.
  • • Ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của JIVF để làm hồ sơ lưu trữ và làm bằng chứng, kể cả các tin nhắn trực tuyến, thư điện tử và các cuộc nói chuyện qua điện thoại
  • • Liên hệ với khách hàng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà JIVF đang cung cấp
   • 4.3 Điều hành hoạt động kinh doanh của JIVF

  Mục đích này bao gồm:

  • • Quản lý việc xác thực danh tính và kiểm soát truy cập của người dùng cho khách hàng, ví dụ như các giao dịch trực tuyến và trên thiết bị di động nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của người dùng.
  • • Xây dựng và duy trì các mô hình chấm điểm tín dụng của JIVF liên quan đến khách hàng.
  • • Thực hiện các hoạt động quản lý tín dụng, như duy trì, lưu giữ lịch sử giao dịch tín dụng của khách hàng và bảo đảm khả năng trả nợ theo quy định.
  • • Tham gia công việc quản lý/điều hành hoạt động kinh doanh, như thực hiện các công việc hành chính liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ JIVF cung cấpcác hoạt động quản lý rủi ro, các hoạt động kiểm tra/kiểm toán của JIVF, cũng như bảo đảm các hệ thống liên lạc và xử lý thông tin, việc phát triển và thử nghiệm các hệ thống, việc hoạch định kinh doanh và việc ra quyết định của JIVF vẫn hoạt động tốt và an toàn.
   • 4.4 Cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của JIVF cho khách hàng

  Mục đích này bao gồm

  • • Phát triển, thử nghiệm và phân tích các hệ thống, sản phẩm và dịch vụ của JIVF
 • • Giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của JIVF với quý khách hàng, ví dụ như các cuộc nói chuyện trên điện thoại, nhằm mục đích huấn
  luyện/đào tạo và nâng cao chất lượng phục vụ

  • • Tiến hành các cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng
  • • Thu thập thông tin bằng cách tổng hợp dữ liệu từ việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng của JIVF để cung cấp cho quý khách hàng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn.

   • 4.5 Phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi tội phạm

   Mục đích này bao gồm:

   • • Thực hiện các biện pháp kiểm tra xác minh thông tin có đối chiếu với các cơ sở dữ liệu của chính phủ hoặc các cơ sở dữ liệu tập trung chính thức khác, theo quy định của pháp luật.
   • • Giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc của JIVF, rà soát các ứng dụng và giao dịch liên quan đến hành vi gian lận, tội phạm tài chính hoặc các hoạt động phạm tội khác xảy ra trên thực tế hay bị nghi ngờ.
   • • Giám sát và ghi âm/ghi hình các trao đổi liên lạc dưới dạng điện tử của quý khách hàng với JIVF, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, để bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ theo quy định pháp luật hiện hành và các chính sách nội bộ của JIVF.
   • • Tiến hành các biện pháp kiểm tra có đối chiếu với các cơ sở dữ liệu phòng chống gian lận của bên thứ ba của chính phủ và ngoài chính phủ cũng như các cơ sở dữ liệu phòng chống tội phạm tài chính khác để ngăn chặn các hành vi rửa tiền, khủng bố, gian lận và các tội phạm tài chính khác, nhằm bảo vệ cho quý khách hàng, các khách hàng của JIVF và cho sự toàn vẹn của thị trường tài chính. Ghi nhận về bất kỳ rủi ro gian lận hoặc rủi ro rửa tiền nào sẽ được các tổ chức phòng chống gian lận lưu giữ, và ghi nhận này có thể khiến cho các bên khác từ chối cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng hoặc từ chối tuyển dụng quý khách hàng.
    • 4.6 Thực hiện quyền pháp lý và tiến hành các thủ tục tố tụng

   Mục đích này bao gồm:

   • • Truy tìm, thực hiện các quyền và bảo vệ cho các lợi ích JIVF không bị xâm hại.
   • • Lưu trữ các hồ sơ để làm bằng chứng nếu cần thiết cho bất kỳ vụ kiện hoặc điều tra nào.
   • • Thu hồi các khoản nợ và nợ quá hạn
   • • Nhận những tư vấn chuyên nghiệp
   • • Điều tra hoặc đưa ra yêu cầu bảo hiểm
   • • Trả lời các vấn đề liên quan đến bảo hiểm, hành động hoặc thủ tục về bảo hiểm
   • • Bảo vệ hoặc phản hồi về bất kỳ vấn đề, hiện tại hoặc tương lai, liên quan đến pháp luật, ngành hoặc hiệp hội, hành động hoặc thủ tục.
  1. 5. JIVF tiến hành tiếp thị trực tiếp đến khách hàng

  JIVF có thể, sử dụng các thông tin liên lạc của quý khách hàng đã cung cấp để gửi các thông tin tiếp thị có liên quan (gửi bằng bưu điện, thư điện tử, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS, tin nhắn bảo mật, ứng động di động hoặc mạng xã hội) theo các hình thức và với tần suất theo quy định của pháp luật (ví dụ như Luật Quảng Cáo, quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác).

  JIVF có thể gửi các thông tin sau:

  • • Tin tức, ưu đãi và khuyến mãi về các sản phẩm và dịch vụ của JIVF
  • • Các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng
  • • Các sự kiện và cơ hội khác.

  Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, JIVF có thể chia sẻ thông tin hạn chế về quý khách hàng với các công ty quảng cáo và truyền thông xã hội mà JIVF hợp tác với mục đích quảng cáo trực tuyến. Ví dụ: để kiểm tra xem quý khách hàng có tài khoản với các công ty truyền thông xã hội hay không, để JIVF có thể yêu cầu họ hiển thị các thông điệp tiếp thị phù hợp hơn cho quý khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của JIVF hoặc loại trừ quý khách hàng khỏi việc nhận quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của JIVF mà quý khách hàng đã sử dụng

  1. 6. Khi nào JIVF sử dụng tính năng quyết định tự động?

  JIVF có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà JIVF thu thập để tiến hành phân tích dữ liệu, bao gồm lập hồ sơ và phân tích hành vi, nhằm đưa ra các quyết định tự động nhanh hơn trong hoạt động kinh doanh của JIVF và để đánh giá các đặc điểm cá nhân của quý khách hàng nhằm dự đoán kết quả và rủi ro. JIVF yêu cầu các quy tắc mà các hệ thống tự động này tuân theo phải được thiết kế để đưa ra các quyết định công bằng và khách quan. JIVF có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cải thiện giao tiếp và trải nghiệm của khách hàng, làm cho quy trình hoạt động kinh doanh của JIVF an toàn và hiệu quả hơn, đồng thời cho phép JIVF cung cấp phản hồi nhanh hơn và cải thiện thời gian xử lý. Ví dụ: JIVF có thể sử dụng tính năng ra quyết định tự động cho những việc sau:

  • • Quy trình xác lập quan hệ khách hàng trực tuyến (eKYC) bằng cách xác minh tính xác thực của tài liệu nhận dạng được quét, ảnh thông qua nhận dạng khuôn mặt sinh trắc học và kiểm tra độ sống động
  • • Hiệu quả vận hành – trợ lý giọng nói (voicebots) để trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại xác minh danh tính
  • • Tương tác với khách hàng, các chiến dịch tiếp thị và truyền thông với khách hàng để đề xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn dựa trên thông tin chi tiết từ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng và các tương tác với cố vấn rô- bốt và
  1. 7. JIVF có thể chia sẽ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho ai?

  JIVF có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trong phạm vi nội bộ JIVF. JIVF có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho các mục đích xử lý như được nêu trong Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh của JIVF, các bên thứ ba khác và theo yêu cầu của pháp luật hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào.

  JIVF giới hạn cách thức và đối tượng JIVF chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng và thực hiện các bước để đảm bảo dữ liệu cá nhân của quý khách hàng được giữ bí mật và bảo vệ khi JIVF chia sẻ. JIVF có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho mục đích xử lý dữ liệu cá nhân với những đối tượng sau đây, nếu có liên quan và được pháp luật cho phép:

  • Các Bộ phận nghiệp vụ của JIVF
  • Bên thứ ba được ủy quyền
  • – Giám hộ hợp pháp, người đồng vay, các bên bảo lãnh, bất kỳ người tham gia hoặc người tham gia phụ thực tế, hoặc tiềm năng nào liên quan đến bất kỳ trách nhiệm nào của JIVF đối với bất kỳ các thỏa thuận ký với khách hàng.
  • – Bất kỳ người nào mà JIVF được quý khách hàng cho phép dù là thủ công hay phương tiện điện tử, để chia sẻ thông
  • Bên thứ ba xác minh thông tin của quý khách hàng
  • – Các trung tâm thông tín dụng hoặc tương tự (bao gồm bên vận hành bất kỳ cơ sở dữ liệu tập trung nào được sử dụng bởi các cơ quan này), nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm tín dụng, cơ quan xếp hạng, cơ quan thu nợ, cơ quan và tổ chức phòng chống gian lận.
  • – Các bên thứ ba phi chính phủ khác thực hiện kiểm tra cơ sở dữ liệu phòng chống tội rửa tiền, khủng bố, gian lận và các tội phạm tài chính khác.
  • Các bên hợp tác cung cấp dịch vụ
  • – Các bên tư vấn chuyên môn như kiểm toán viên, luật sư, và chuyên viên thẩm định giá.
  • – Bên bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm.
  • – Các nhà cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ vận hành, quản trị, xử lý dữ liệu và công nghệ), bao gồm bất kỳ ai tham gia hoặc hợp tác để phân tích và tạo điều kiện cải thiện hoặc nâng cao trong hoạt động hoặc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của JIVF.
  • – Nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn như nhà nghiên cứu thị trường, điều tra viên
  • – Bên thứ ba cung cấp sản phẩm như công ty bảo hiểm và/hoặc các công ty có liên quan khác.
  • Đối tác giới thiệu chiến lược
  • – Liên minh kinh doanh, đối tác đồng thương hiệu hoặc các công ty hoặc tổ chức khác mà JIVF hợp tác dựa trên các thỏa thuận hợp đồng hoặc liên doanh khác.
  • – Các công ty truyền thông xã hội và quảng cáo.
  • Các tổ chức dịch vụ tài chính khác
  • – Các tổ chức tài chính như ngân hàng thương mại, ngân hàng đại lý hoặc ngân hàng nhà nước.
  • – Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thị trường.
  • – Các bên cung cấp dịch vụ thanh toán, bao gồm người bán hàng, đơn vị xử lý thanh toán và thành viên hiệp hội thẻ, bên cung cấp dịch vụ khởi tạo thanh toán và thanh toán bằng thẻ như VISA và Mastercard.
  • Chính phủ và cơ quan thi hành luật

  Theo yêu cầu của pháp luật hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan nào, bao gồm cơ quan quản lý, cơ quan hành chính, giám sát, tòa án, trọng tài

  • Các bên thứ ba khác
  • – Các cá nhân, công ty, đơn vị kinh doanh hay tổ chức, tùy từng trường hợp, mà quý khách hàng đại diện hoặc có liên quan đến quý khách hàng
  • – Các bên thứ ba trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc thoái vốn: nếu JIVF chuyển nhượng (hoặc có kế hoạch chuyển nhượng) bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của JIVF. Nếu giao dịch được tiến hành, bên quan tâm có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách tương tự như được nêu trong Điều khoản và Điều kiện này và sau đó thông báo cho quý khách hàng về bất kỳ thay đổi nào họ có thể thực hiện về cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng.
  1. 8. JIVF chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách hàng đến đâu?
  2. Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng có thể được JIVF lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao trong phạm vi JIVF hoặc với các bên thứ ba khác cho các mục đích được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện này và cho mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu suất và an toàn trong việc thực hiện các giao dịch và cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của JIVF, để cải thiện và hỗ trợ các quy trình và hoạt động kinh doanh của JIVF cũng như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định của JIVF. Điều này có thể bao gồm cả việc lưu trữ, chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách hàng qua biên giới sang các vùng tài phán khác.

   Trong trường hợp người nhận dữ liệu cá nhân ở các vùng tài phán bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và luật pháp nơi đó có thể không có luật bảo vệ dữ liệu tương tự như khu vực tài phán nơi quý khách hàng đang ở hoặc nơi JIVF có mối quan hệ với quý khách hàng, JIVF sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng có mức độ bảo vệ thích hợp và các biện pháp bảo vệ phù hợp để tuân thủ pháp luật hiện hành.

   1. 9. Các quyền của quý khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân

   JIVF tôn trọng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, và quý khách hàng có những quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của quý khách hàng:

   • • Quyền được biết
   • • Quyền đồng ý
   • • Quyền truy cập và quyền cung cấp dữ liệu – quý khách hàng được quyền truy cập và dữ liệu của mình và có thể yêu cầu JIVF cung cấp một bản sao dữ liệu và thông tin về việc JIVF sử dụng dữ liệu đó như thế nào.
   • • Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân – nếu thông tin cá nhân của quý khách hàng là không chính xác, quý khách hàng có thể tự chỉnh sửa hoặc yêu cầu JIVF chỉnh sửa.
   • • Quyền xóa dữ liệu – quý khách hàng có thể yêu cầu JIVF xóa dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Tuy nhiên, JIVF có thể sẽ cần những dữ liệu cá nhân nhất định để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho quý khách hàng.
   • • Quyền hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu – quý khách hàng có thể yêu cầu JIVF ngừng sử dụng dữ liệu của quý khách hàng hoặc thay đổi cách JIVF sử dụng dữ liệu đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phản đối việc JIVF sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cho mục đích quảng cáo. Tuy nhiên, JIVF có thể sẽ cần những dữ liệu cá nhân nhất định nhất định để tương tác với quý khách hàng hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của JIVF cho quý khách hàng.
   • • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
   • • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
   • • Quyền tự bảo vệ
   • • Quyến thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý – nếu JIVF yêu cầu quý khách hàng đồng ý về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, quý khách hàng có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Nếu quý khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, quý khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng JIVF có thể lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng theo các yêu cầu của quy định hiện hành hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, quý khách hàng hiểu và thừa nhận rằng JIVF sẽ không cung cấp được các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của JIVF cho quý khách hàng mà không xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Do đó, khi quý khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, JIVF có quyền chấm dứt các sản phẩm và/hoặc dịch vụ có liên quan và quý khách hàng có nghĩa vụ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình đối với JIVF khi các sản phẩm và/hoặc dịch vụ này chấm dứt.
   1. 10. Nghĩa vụ của quý khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân?

   Quý khách hàng có những nghĩa vụ sau với tư cách là chủ thể dữ liệu:

   • • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
   • • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
   • • Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
   • • Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
   • • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
   • • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.