THÔNG BÁO THU HỒI TÀI SẢN BẢO ĐẢM

13/10/2020 08:44:00

Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS (“JIVF”) xin thông báo về việc thu hồi tài sản đảm bảo đối với tài sản hình thành từ khoản vay đối với tài sản dưới đây:

1.Tài sản thu hồi:

Loại tài sản/Product type XE Ô TÔ
Nhãn hiệu-Kiểu xe/Brand NISSAN
Kiểu mẫu/Model SUNNY N17 XV
Số khung/Chasis number RN3BABN17HDV05401
Số máy/Engine number HR15*939230D*
Năm sản xuất/Manufacturing Date 2017

2.Căn cứ thực hiện việc thu hồi:

Do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký và JIVF thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo và xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc xử lý nợ xấu của các Tổ chức Tín dụng

3.Thời hạn dự kiến thu hồi:

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

4.Địa điểm thu giữ:

Tại nơi có tài sản bảo đảm.

5.Thông báo thu hồi tài sản cũng đã được gửi đến địa chỉ đăng ký của Bên Vay, đồng thời

cũng đã được gửi đến chính quyền địa phương theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng!