ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH “ƯU ĐÃI HOÀN TIỀN CHO CHỦ THẺ JIVF”

05/07/2023 16:50:17

1. Chương Trình “Hoàn tiền cho chủ thẻ JACCS” áp dụng toàn bộ chủ thẻ Thẻ tín dụng do CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS (JIVF) phát hành.

2. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/08/2023.

3. Nội dung chương trình: 500 khách hàng đầu tiên sẽ được hoàn VND 100,000 (một trăm nghìn đồng) vào tài khoản thẻ nếu thỏa đồng thời các điều kiện sau:

(i). Thẻ phát hành từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/08/2023;

(ii). Kích hoạt và sử dụng thẻ trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 15/09/2023;

(iii). Tổng giá trị giao dịch trong khoảng thời gian nêu tại điểm (ii) kể trên từ 3,000,000 VND (ba triệu đồng) trở lên.

4. Quy định về giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền:

Giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền là những giao dịch thỏa đồng thời những điều kiện sau:

(i). Giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân qua internet và điểm phân phối hàng hóa, điểm bán lẻ (POS) tại các đơn vị chấp nhận thẻ hoặc giao dịch rút tiền mặt tại các ATM, không bao gồm giao dịch chuyển khoản, giao dịch đánh bạc, các giao dịch khác liên quan đến phí/lãi.

(ii). JIVF sẽ căn cứ vào thông tin giao dịch được ghi nhận và lưu trữ trên hệ thống của JIVF để xác định Giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền.

(iii). Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp và/hoặc được hoàn lại trong thời gian khuyến mại sẽ bị trừ ra khỏi tổng giá trị Giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền.

5. Quy định về việc hoàn tiền:

(i). JIVF sẽ thực hiện hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ của Chủ Thẻ thành 2 đợt, vào ngày 15/08/2023 và 20/09/2023.

(ii). Chương trình có thể kết thúc sớm nếu đạt đủ số lượng 500 khách hàng nhận khuyến mại.

(iii). Nếu có nhiều khách hàng cùng thỏa điều kiện nhận hoàn tiền thì JIVF sẽ xét đến các yếu tố khác như thời gian phát sinh giao dịch, tổng doanh số,..

(iv). JIVF sẽ tiến hành thu hồi số tiền được hoàn của chủ thẻ hoặc hủy số tiền hoàn mà không cần báo trước cho chủ thẻ khi xảy ra các trường hợp sau:

– JIVF nghi ngờ hoặc có căn cứ xác định rằng các giao dịch thanh toán không được thực hiện bởi chủ thẻ;

– Chủ thẻ có hành vi ứng tiền mặt dưới hình thức giao dịch thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ;

– Xảy ra tranh chấp, khiếu nại giữa chủ thẻ và Đơn vị chấp nhận thẻ;

– Có nhầm lẫn, sai sót trong việc hoàn tiền (hoặc tính toán số tiền được hoàn) của JIVF đối với chủ thẻ;

– Các trường hợp khác theo quy định của JIVF trong từng thời kỳ.

(v). Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc hoàn tiền.

(vi). JIVF có toàn quyền quyết định đối với kết quả khách hàng nhận hoàn tiền của chương trình này. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến kết quả hoàn tiền, JIVF có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

(vii). Bản Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các điều khoản và điều kiện của chương trình, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.