THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN

20/03/2024 11:34:06

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN

 

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 527/TB-VPCP ngày 18/12/2023, yêu cầu của Ngân hàng nhà nước tại Công văn số 9759/NHNN-TD ngày 21/12/2023, Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/01/2024, Công văn số 1117/NHNN-CSTT ngày 07/02/2024 và Công văn số 1628/NHNN-CSTT ngày 05/03/2024 về việc công bố lãi suất cho vay bình quân. Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế Việt Nam JACCS (JIVF) công bố công khai:

Lãi suất cho vay bình quân trong tháng 02/2024 tại JIVF: 21.8389% /năm.